**กองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.)**


ที่มาของกองทุนพัฒนาสหกรณ์  (คลิกดูรายละเอียด)

คู่มือการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาสหกรณ์  (คลิกดูรายละเอียด)

ข้อมูลการขอกู้และผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์  ณ 31 ม.ค.64 (คลิกดูรายละเอียด


                                   ****************************