**เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร**


           แหล่งที่มาของเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร (คลิกดูรายละเอียด)


โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร เพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด


        รายละเอียดโครงการ (ข้อมูลในเว็บไซต์กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์) คลิกดูรายละเอียด

        แบบรายงานผลการเบิกจ่ายเงินกู้ (คลิกรายละเอียด ข้อมูล ณ วันที่ 25 ม.ค.64


โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาสมาชิกของสถาบันเกษตรกร

        รายละเอียดโครงการ (ข้อมูลในเว็บไซต์กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์) คลิกดูรายละเอียด
        รายละเอียดลูกหนี้เงินกู้ ระยะที่ 1   (คลิกรายละเอียด)    ณ วันที่ 31 ม.ค.64
        รายละเอียดลูกหนี้เงินกู้ ระยะที่ 2   (คลิกรายละเอียด   ณ วันที่ 31 ม.ค.64

 

 

                                                                       ****************************