**หลักเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานสหกรณ์ และ ผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์**  หลักเกณฑ์ที่ใช้วัดมาตรฐานสหกรณ์   (คลิกดูรายละเอียด)

  คำแนะนำการส่งเสริมสหกรณ์ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์  (คลิกดูรายละเอียด)

     

         ข้อมูล  ณ วันที่ 1 กันยายน 2564

          ข้อมูลจำนวนสหกรณ์ที่ผ่านมาตรฐาน และไม่ผ่านการจัดมาตรฐานสหกรณ์ แยกตามประเภทสหกรณ์ (คลิก)

           กราฟ จำนวนสหกรณ์ที่ผ่านมาตรฐานสหกรณ์ แยกตามประเภทสหกรณ์ (คลิก)

           กราฟ จำนวนสหกรณ์ที่ไม่ผ่านมาตรฐานสหกรณ์ แยกตามประเภทสหกรณ์ (คลิก)

           ข้อมูลจำนวนสหกรณ์ทั้งหมดที่ไม่ผ่านมาตรฐาน โดยแยกเป็นรายข้อ แยกตามประเภทสหกรณ์  (คลิก)

           กราฟ จำนวนสหกรณ์ทั้งหมดที่ไม่ผ่านมาตรฐาน โดยแยกเป็นรายข้อ และแยกประเภทสหกรณ์  (คลิก)

 

        ข้อมูล  ณ วันที่ 1 กันยายน 2563

          ข้อมูลจำนวนสหกรณ์ที่ผ่านมาตรฐาน และไม่ผ่านการจัดมาตรฐานสหกรณ์ แยกตามประเภทสหกรณ์ (คลิก)

           กราฟ จำนวนสหกรณ์ที่ผ่านมาตรฐานสหกรณ์ แยกตามประเภทสหกรณ์ (คลิก)

           กราฟ จำนวนสหกรณ์ที่ไม่ผ่านมาตรฐานสหกรณ์ แยกตามประเภทสหกรณ์ (คลิก)

           ข้อมูลจำนวนสหกรณ์ทั้งหมดที่ไม่ผ่านมาตรฐาน โดยแยกเป็นรายข้อ แยกตามประเภทสหกรณ์  (คลิก)

           กราฟ จำนวนสหกรณ์ทั้งหมดที่ไม่ผ่านมาตรฐาน โดยแยกเป็นรายข้อ และแยกประเภทสหกรณ์  (คลิก)


       
ข้อมูล  ณ วันที่ 1 กันยายน 2562

          ข้อมูลจำนวนสหกรณ์ที่ผ่านมาตรฐาน และไม่ผ่านการจัดมาตรฐานสหกรณ์ แยกตามประเภทสหกรณ์ (คลิก)

           กราฟ จำนวนสหกรณ์ที่ผ่านมาตรฐานสหกรณ์ แยกตามประเภทสหกรณ์ (คลิก)

           กราฟ จำนวนสหกรณ์ที่ไม่ผ่านมาตรฐานสหกรณ์ แยกตามประเภทสหกรณ์ (คลิก)

           ข้อมูลจำนวนสหกรณ์ทั้งหมดที่ไม่ผ่านมาตรฐาน โดยแยกเป็นรายข้อ แยกตามประเภทสหกรณ์  (คลิก)

           กราฟ จำนวนสหกรณ์ทั้งหมดที่ไม่ผ่านมาตรฐาน โดยแยกเป็นรายข้อ และแยกประเภทสหกรณ์  (คลิก)


       
ข้อมูล  ณ วันที่ 1 กันยายน 2561

          ข้อมูลจำนวนสหกรณ์ที่ผ่านมาตรฐาน และไม่ผ่านการจัดมาตรฐานสหกรณ์ แยกตามประเภทสหกรณ์ (คลิก)

           กราฟ จำนวนสหกรณ์ที่ผ่านมาตรฐานสหกรณ์ แยกตามประเภทสหกรณ์ (คลิก)

           กราฟ จำนวนสหกรณ์ที่ไม่ผ่านมาตรฐานสหกรณ์ แยกตามประเภทสหกรณ์ (คลิก)

           ข้อมูลจำนวนสหกรณ์ทั้งหมดที่ไม่ผ่านมาตรฐาน โดยแยกเป็นรายข้อ แยกตามประเภทสหกรณ์  (คลิก)

           กราฟ จำนวนสหกรณ์ทั้งหมดที่ไม่ผ่านมาตรฐาน โดยแยกเป็นรายข้อ และแยกประเภทสหกรณ์  (คลิก)     
ข้อมูล  ณ วันที่ 1 กันยายน 2560

          ข้อมูลจำนวนสหกรณ์ที่ผ่านมาตรฐาน และไม่ผ่านการจัดมาตรฐานสหกรณ์ แยกตามประเภทสหกรณ์ (คลิก)

           กราฟ จำนวนสหกรณ์ที่ผ่านมาตรฐานสหกรณ์ แยกตามประเภทสหกรณ์ (คลิก)

           กราฟ จำนวนสหกรณ์ที่ไม่ผ่านมาตรฐานสหกรณ์ แยกตามประเภทสหกรณ์ (คลิก)

           ข้อมูลจำนวนสหกรณ์ทั้งหมดที่ไม่ผ่านมาตรฐาน โดยแยกเป็นรายข้อ แยกตามประเภทสหกรณ์  (คลิก)

           กราฟ จำนวนสหกรณ์ทั้งหมดที่ไม่ผ่านมาตรฐาน โดยแยกเป็นรายข้อ และแยกประเภทสหกรณ์  (คลิก)

     

 


                                          ****************************