ธุรกิจของสหกรณ์ในแต่ละประเภท (ข้อมูลจากระบบ Profile สหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

  แสดงข้อมูลสหกรณ์การประกอบธุรกิจในแต่ละด้าน  (คลิก)  

  กราฟ จำนวนสหกรณ์ที่ประกอบธุรกิจในแต่ละด้าน แยกตามประเภทสหกรณ์  (คลิก)


ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

  แสดงข้อมูลสหกรณ์การประกอบธุรกิจในแต่ละด้าน  (คลิก)  

  กราฟ จำนวนสหกรณ์ที่ประกอบธุรกิจในแต่ละด้าน แยกตามประเภทสหกรณ์  (คลิก)ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

  แสดงข้อมูลสหกรณ์การประกอบธุรกิจในแต่ละด้าน  (คลิก)  

  กราฟ จำนวนสหกรณ์ที่ประกอบธุรกิจในแต่ละด้าน แยกตามประเภทสหกรณ์  (คลิก)ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2561

  แสดงข้อมูลสหกรณ์การประกอบธุรกิจในแต่ละด้าน  (คลิก)  

  กราฟ จำนวนสหกรณ์ที่ประกอบธุรกิจในแต่ละด้าน แยกตามประเภทสหกรณ์  (คลิก)


ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2560

  แสดงข้อมูลสหกรณ์การประกอบธุรกิจในแต่ละด้าน  (คลิก)

  กราฟ จำนวนสหกรณ์ที่ประกอบธุรกิจในแต่ละด้าน แยกตามประเภทสหกรณ์  (คลิก)