การมีส่วนร่วมธุรกิจกับสหกรณ์ของสมาชิกสหกรณ์ 


ข้อมูลจำนวนสมาชิกสหกรณ์ที่ร่วมทำธุรกิจกับสหกรณ์ ปี พ.ศ.2564 (ณ วันที่  31 ธันวาคม 2564)

  จำนวนสมาชิกสหกรณ์ที่ร่วมทำธุรกิจกับสหกรณ์  (คลิก)

  กราฟ แสดงจำนวนสมาชิกสหกรณ์ที่ร่วมทำธุรกิจกับสหกรณ์ (คลิก)


       

ข้อมูลจำนวนสมาชิกสหกรณ์ที่ร่วมทำธุรกิจกับสหกรณ์ ปี พ.ศ.2563 (ณ วันที่  31 ธันวาคม 2563)

  จำนวนสมาชิกสหกรณ์ที่ร่วมทำธุรกิจกับสหกรณ์  (คลิก)

  กราฟ แสดงจำนวนสมาชิกสหกรณ์ที่ร่วมทำธุรกิจกับสหกรณ์ (คลิก)

 

  

ข้อมูลจำนวนสมาชิกสหกรณ์ที่ร่วมทำธุรกิจกับสหกรณ์ ปี พ.ศ.2562 (ณ วันที่  31 ธันวาคม 2562)

  ข้อมูลจำนวนสมาชิกสหกรณ์ที่มีส่วนร่วมกับสหกรณ์ในการประกอบธุรกิจแต่ละด้าน แยกตามประเภทสหกรณ์  (คลิก)

  กราฟ ข้อมูลจำนวนสมาชิกสหกรณ์ที่มีส่วนร่วมกับสหกรณ์ในการประกอบธุรกิจแต่ละด้าน แยกตามประเภทสหกรณ์

        - สหกรณ์การเกษตร  
        - สหกรณ์นิคม
        - สหกรณ์ออมทรัพย์
        - สหกรณ์บริการ
        - สหกรณ์ร้านค้า
        - สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนข้อมูลจำนวนสมาชิกสหกรณ์ที่ร่วมทำธุรกิจกับสหกรณ์ ปี พ.ศ.2561 (ณ วันที่  31 ธันวาคม 2561)

  ข้อมูลจำนวนสมาชิกสหกรณ์ที่มีส่วนร่วมกับสหกรณ์ในการประกอบธุรกิจแต่ละด้าน แยกตามประเภทสหกรณ์  (คลิก)

  กราฟ ข้อมูลจำนวนสมาชิกสหกรณ์ที่มีส่วนร่วมกับสหกรณ์ในการประกอบธุรกิจแต่ละด้าน แยกตามประเภทสหกรณ์

        - สหกรณ์การเกษตร  
        - สหกรณ์นิคม
        - สหกรณ์ออมทรัพย์
        - สหกรณ์บริการ
        - สหกรณ์ร้านค้า
        - สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

 

ข้อมูลจำนวนสมาชิกสหกรณ์ที่ร่วมทำธุรกิจกับสหกรณ์ ปี พ.ศ.2562  (ณ วันที่  1 มกราคม 2561)

  ข้อมูลจำนวนสมาชิกสหกรณ์ที่มีส่วนร่วมกับสหกรณ์ในการประกอบธุรกิจแต่ละด้าน แยกตามประเภทสหกรณ์  (คลิก)

  กราฟ ข้อมูลจำนวนสมาชิกสหกรณ์ที่มีส่วนร่วมกับสหกรณ์ในการประกอบธุรกิจแต่ละด้าน แยกตามประเภทสหกรณ์

        - สหกรณ์การเกษตร  
        - สหกรณ์นิคม
        - สหกรณ์ออมทรัพย์
        - สหกรณ์บริการ
        - สหกรณ์ร้านค้า
        - สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน


ข้อมูลจำนวนสมาชิกสหกรณ์ที่ร่วมทำธุรกิจกับสหกรณ์ ปี พ.ศ.2561 (ณ วันที่  1 มกราคม 2560)

  แสดงข้อมูลจำนวนสมาชิกสหกรณ์ที่มีส่วนร่วมกับสหกรณ์ในการประกอบธุรกิจแต่ละด้าน แยกตามประเภทสหกรณ์  (คลิก)

  กราฟ ข้อมูลจำนวนสมาชิกสหกรณ์ที่มีส่วนร่วมกับสหกรณ์ในการประกอบธุรกิจแต่ละด้าน แยกตามประเภทสหกรณ์

       - สหกรณ์การเกษตร  
       - สหกรณ์นิคม
       - สหกรณ์ออมทรัพย์
       - สหกรณ์บริการ
       - สหกรณ์ร้านค้า
       - สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน