สถานภาพทางการเงินของสหกรณ์ในจังหวัดสระบุรี

(จากฐานข้อมูลระบบ Profile สหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ )

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

  แสดงข้อมูลสถานภาพทางการเงินของสหกรณ์โดยแยกประเภทสหกรณ์
      -  สหกรณ์การเกษตร
      -  สหกรณ์นิคม
      -  สหกรณ์ออมทรัพย์
      -  สหกรณ์ร้านค้า
      -  สหกรณ์บริการ
      -  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

  กราฟ แสดงสถานภาพทางการเงินรวมของทรัพย์สิน หนี้สิน ทุนของสหกรณ์ แยกตามประเภทของสหกรณ์  (คลิก)


ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

  แสดงข้อมูลสถานภาพทางการเงินของสหกรณ์โดยแยกประเภทสหกรณ์
      -  สหกรณ์การเกษตร
      -  สหกรณ์นิคม
      -  สหกรณ์ออมทรัพย์
      -  สหกรณ์ร้านค้า
      -  สหกรณ์บริการ
      -  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

  กราฟ แสดงสถานภาพทางการเงินรวมของทรัพย์สิน หนี้สิน ทุนของสหกรณ์ แยกตามประเภทของสหกรณ์  (คลิก)ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

  แสดงข้อมูลสถานภาพทางการเงินของสหกรณ์โดยแยกประเภทสหกรณ์
      -  สหกรณ์การเกษตร
      -  สหกรณ์นิคม
      -  สหกรณ์ออมทรัพย์
      -  สหกรณ์ร้านค้า
      -  สหกรณ์บริการ
      -  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

  กราฟ แสดงสถานภาพทางการเงินรวมของทรัพย์สิน หนี้สิน ทุนของสหกรณ์ แยกตามประเภทของสหกรณ์  (คลิก)

 

ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2561

  แสดงข้อมูลสถานภาพทางการเงินของสหกรณ์โดยแยกประเภทสหกรณ์
      -  สหกรณ์การเกษตร
      -  สหกรณ์นิคม
      -  สหกรณ์ออมทรัพย์
      -  สหกรณ์ร้านค้า
      -  สหกรณ์บริการ
      -  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

  กราฟ แสดงสถานภาพทางการเงินรวมของทรัพย์สิน หนี้สิน ทุนของสหกรณ์ แยกตามประเภทของสหกรณ์  (คลิก)


ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2560  (จากฐานข้อมูลระบบ Profile สหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ )

  แสดงข้อมูลสถานภาพทางการเงินของสหกรณ์โดยแยกประเภทสหกรณ์
      - สหกรณ์การเกษตร
      - สหกรณ์นิคม
      - สหกรณ์ออมทรัพย์
      - สหกรณ์ร้านค้า
      - สหกรณ์บริการ
      - สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

  กราฟ แสดงสถานภาพทางการเงินรวมของทรัพย์สิน หนี้สิน ทุนของสหกรณ์ แยกตามประเภทของสหกรณ์  (คลิก)