สินค้าและบริการหลักของสหกรณ์ในจังหวัดสระบุรี
(ข้อมูลจากระบบ Profile สหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ )


ข้อมูล ณ วันที่  31 ธันวาคม 2564

  ข้อมูลสินค้าและบริการหลักของสหกรณ์โดยแยกประเภทสหกรณ์   (คลิก)
  กราฟ ข้อมูลสินค้าและบริการหลักของสหกรณ์ โดยแยกประเภทสหกรณ์  (คลิก)

    

ข้อมูล ณ วันที่  31 ธันวาคม 2563

  ข้อมูลสินค้าและบริการหลักของสหกรณ์โดยแยกประเภทสหกรณ์   (คลิก)
  กราฟ ข้อมูลสินค้าและบริการหลักของสหกรณ์ โดยแยกประเภทสหกรณ์  (คลิก)

  

ข้อมูล ณ วันที่  31 ธันวาคม 2562

  ข้อมูลสินค้าและบริการหลักของสหกรณ์โดยแยกประเภทสหกรณ์   (คลิก)
  กราฟ ข้อมูลสินค้าและบริการหลักของสหกรณ์ โดยแยกประเภทสหกรณ์

       - สหกรณ์การเกษตร
       - สหกรณ์นิคม
       - สหกรณ์ออมทรัพย์
       - สหกรณ์บริการ
       - สหกรณ์ร้านค้า
       - สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนข้อมูล ณ วันที่  31 ธันวาคม 2561

  ข้อมูลสินค้าและบริการหลักของสหกรณ์โดยแยกประเภทสหกรณ์   (คลิก)
  กราฟ ข้อมูลสินค้าและบริการหลักของสหกรณ์ โดยแยกประเภทสหกรณ์

       - สหกรณ์การเกษตร
       - สหกรณ์นิคม
       - สหกรณ์ออมทรัพย์
       - สหกรณ์บริการ
       - สหกรณ์ร้านค้า
       - สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

 

ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2561

  ข้อมูลสินค้าและบริการหลักของสหกรณ์โดยแยกประเภทสหกรณ์   (คลิก)
  กราฟ ข้อมูลสินค้าและบริการหลักของสหกรณ์ โดยแยกประเภทสหกรณ์
      - สหกรณ์การเกษตร
      - สหกรณ์นิคม
      - สหกรณ์ออมทรัพย์
      - สหกรณ์บริการ
      - สหกรณ์ร้านค้า
      - สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

 

ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2560

  ข้อมูลสินค้าและบริการหลักของสหกรณ์โดยแยกประเภทสหกรณ์   (คลิก)

  กราฟ ข้อมูลสินค้าและบริการหลักของสหกรณ์ โดยแยกประเภทสหกรณ์
      - สหกรณ์การเกษตร
      - สหกรณ์นิคม
      - สหกรณ์ออมทรัพย์
      - สหกรณ์บริการ
      - สหกรณ์ร้านค้า
      - สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน