อุปกรณ์การตลาดสหกรณ์

ข้อมูลจากระบบข้อมูลอุปกรณ์การตลาด/สิ่งก่อสร้างของสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์  ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

              ข้อมูลอุปกรณ์การตลาดของสหกรณ์ภายในจังหวัด  (คลิก)      

           กราฟ ข้อมูลจำนวนอุปกรณ์การตลาด แยกตามสถานะการใช้งาน  (คลิก)

           ข้อมูลอุปกรณ์การตลาดแยกตามแหล่งเงินทุน  (คลิก)

           กราฟ ข้อมูลอุปกรณ์การตลาดแยกตามแหล่งเงินทุน  (คลิก)