>>อุปกรณ์การตลาดสหกรณ์ จังหวัดสระบุรี

 

ปี พ.ศ.2564
 
  ข้อมูลอุปกรณ์การตลาดของสหกรณ์ภายในจังหวัด แยกตามสถานะการใช้งาน  (คลิก)

  กราฟข้อมูลจำนวนอุปกรณ์การตลาด แยกตามสถานะการใช้งาน  (คลิก)

  ข้อมูลอุปกรณ์การตลาดแยกตามแหล่งเงินทุน   (คลิก)

  กราฟข้อมูลอุปกรณ์การตลาดแยกตามแหล่งเงินทุน   (คลิก)

        

ปี พ.ศ.2563

  
ข้อมูลอุปกรณ์การตลาดของสหกรณ์ภายในจังหวัด แยกตามสถานะการใช้งาน  (คลิก)

  กราฟข้อมูลจำนวนอุปกรณ์การตลาด แยกตามสถานะการใช้งาน  (คลิก)

  ข้อมูลอุปกรณ์การตลาดแยกตามแหล่งเงินทุน   (คลิก)

  กราฟข้อมูลอุปกรณ์การตลาดแยกตามแหล่งเงินทุน   (คลิก)


ปี พ.ศ.2562
(ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562)

  ข้อมูลอุปกรณ์การตลาดของสหกรณ์ภายในจังหวัด  (คลิก)      

  กราฟ ข้อมูลจำนวนอุปกรณ์การตลาด แยกตามสถานะการใช้งาน  (คลิก)

  ข้อมูลอุปกรณ์การตลาดแยกตามแหล่งเงินทุน  (คลิก)

  กราฟ ข้อมูลอุปกรณ์การตลาดแยกตามแหล่งเงินทุน  (คลิก)