ทะเบียนสมาชิกสหกรณ์ในจังหวัดสระบุรี

              ข้อมูลจำนวนสมาชิกสหกรณ์ทั้งหมดในจังหวัด    (คลิก)      

           กราฟ ข้อมูลจำนวนสมาชิกสหกรณ์ทั้งหมดในจังหวัด    (คลิก)

 

          หมายเหตุ :  ข้อมูลจากกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี  ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

 

                                                                                    ********************************