ทะเบียนสมาชิกสหกรณ์ในจังหวัดสระบุรี

              ข้อมูลจำนวนสมาชิกสหกรณ์ทั้งหมดในจังหวัด จำนวนสมาชิกสหกรณ์ที่รวบรวมข้อมูลได้ และยังไม่สามารถรวบรวมข้อมูลได้    (คลิก)      

           กราฟ ข้อมูลจำนวนสมาชิกสหกรณ์ทั้งหมดในจังหวัด จำนวนสมาชิกสหกรณ์ที่รวบรวมข้อมูลได้ และยังไม่สามารถรวบรวมข้อมูลได้    (คลิก)

 

          หมายเหตุ :  ข้อมูลจากกลุ่มตรวจการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี ณ วันที่ 24 มกราคม 2561

 

                                                                                    ********************************