คำถามที่พบบ่อย (FAQ)


     
  ถาม   :   การจัดตั้งสหกรณ์จะต้องดำเนินการอย่างไร


      ตอบ  :   คลิกดูคำตอบ

  ถาม   :  การจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหกรณ์ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ควรทำอย่างไร  

     ตอบ   :  คลิกดูคำตอบ

  ถาม   :  มาตรฐานสหกรณ์ คืออะไร

    ตอบ   :  คลิกดูคำตอบ