แบบฟอร์มดาวโหลด
(สำหรับใช้ภายในสำนักงาน)

 
ที่ ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์
1 แบบฟอร์มขอใช้ห้องประชุม file extension pdf
2 แบบฟอร์มขอใช้อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ file extension pdf

3

แบบฟอร์มขอยืมครุภัณฑ์ของสำนักงาน file extension pdf
4 แบบคำร้องขอหนังสือรับรองเงินเดือน file extension pdf
5 แบบคำขอปรับเปลี่ยนเวรยามอยู่รักษาสถานที่ราชการ file extension pdf
6 แบบฟอร์มสัญญาการยืมเงิน page word
7 แบบฟอร์มใบเบิกสิ่งของ file extension pdf
8 แบบฟอร์มขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน file extension pdf
9 แบบฟอร์มขอเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร file extension pdf
10 แบบฟอร์มค่ารักษาพยาบาล file extension pdf
11 แบบฟอร์มขออนุญาตใช้รถยนต์เพื่อเดินทางไปราชการ file extension pdf
12 แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ file extension pdf

13

แบบฟอร์มใบเบิกค่าจ้างเพิ่มในการเดินทางไปปฏิบัติงาน file extension pdf
14 แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน (แบบ 4230) file extension pdf
15 แบบฟอร์มใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก. 4231) file extension pdf
16 แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ file extension pdf
17 ใบมอบฉันทะ file extension pdf
18 แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน
19 แบบฟอร์มใบลาป่วย file extension pdf
20 แบบฟอร์มใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร file extension pdf
21 แบบฟอร์มใบขอยกเลิกวันลา file extension pdf
22

แบบฟอร์มคำขอมีบัตร หรือขอมีบัตรใหม่ ตาม พ.ร.บ. บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2542

file extension pdf
23 แบบฟอร์มขอใช้บริการส่งเอกสารทางไปรษณีย์ file extension pdf

24

แบบคำขอปรับเปลี่ยนการตรวจการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ

file extension pdf
25 ตัวอย่างหนังสือราชการภายใน file extension pdf

26

ารรับส่งมอบงานในหน้าที่ราชการ

-  ตัวอย่างบันทึกข้อความ  

-  แบบฟอร์มการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ  

-  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับส่งงาน  

 
27 แบบคำขอปรับเปลี่ยนตรวจเวรและตรวจการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัย file extension pdf
28

แบบฟอร์มแจ้งแก้ไขงาน งานจ้างเหมาบริการ

- ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์   

- ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย  

- ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด  

 
29 แบบฟอร์มใบลาออกจากราชการของพนักงานจ้างเหมาบริการ file extension pdf