:: คลิป VIDEO กิจกรรม/ภารกิจของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี ::

 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 
                   
ผลสำเร็จของการดำเนินงาน
ในปีงบประมาณ 2565

ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี 
    ผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
           

 

                 
                   
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
                 
ผลสำเร็จของการดำเนินงานโครงการ
ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
                 
                   
                   
                   
คลิป VIDEO สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
                   
clip_sb010.jpg clip_sb011.jpg
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
วางระบบ
บริหารจัดการ
ผลผลิตการเกษตร
     หลักเกณฑ์การขอกู้เงิน
กองทุนพัฒนาสหกรณ์
    วิธีการขอคัดสำเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียน และข้อบังคับสหกรณ์ 
     หลักการสหกรณ์และหน้าที่
สมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2565
                   
           
 สหกรณ์โคนม อาชีพพระราชทาน     สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี
สืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์
ประจำปี 2565 
    สหกรณ์ 7 ประเภท
โดยกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
จ.สระบุรี 
    ประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาสหกรณ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี 
                   
           
โครงการนำลูกหลานเกษตรกร
กลับบ้านฯสระบุรี 
    โครงการเสริมสร้างสมดุลชีวิต
คนทำงาน
 
ประจำปี พ.ศ.2565
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี 
    สหกรณ์นิคมคืออะไร     สหกรณ์ออมทรัพย์
สำคัญแค่ไหน ดีอย่างไร
 
                   
                 
โครงการสนับสนุนเงินทุน
เพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิก
สถาบันเกษตรกร สระบุรี 
                 
                   
                   
คลิป VIDEO อื่นๆ
                   
           
แถลงการณ์ 11 พ.ค.2565
"สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด
ชี้แจงสมาชิก"
   

Motion Info-GRAPHIC
โครงการนาแปลงใหญ่
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

    เกษตรสร้างชาติ สหกรณ์แปลงใหญ่
สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จำกัด จ.สระบุรี
    สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จำกัด จ.สระบุรี
โคนมแปลงใหญ่
                   
vido11     vido10     vido12    
สื่อความรู้เคลื่อนไหว
ITA Info Graphics 2560
   

โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ
ภายใต้ร่มพระบารมี 
เพื่อพัฒนาเกษตรอย่างยั่งยืน

    ภาพยนต์โฆษณา
ชุด "ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ"
    7 มิถุนายน 2560
วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน จ.สระบุรี