การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Managemet : KM) 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี

 

 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

การจัดการความรู้ของหน่วยงาน 
เรื่อง การของบประมาณเพื่อดำเนินโครงการที่ได้รับการสนับสนุน เงินอุดหนุน จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  (คลิกดูรายละเอียด)

 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

การจัดการความรู้ของหน่วยงาน

เรื่องที่ 1  การประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์   (คลิกดูรายละเอียด)

 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

การจัดการความรู้ของหน่วยงาน

เรื่องที่ 1  แนวทางปฏิบัติในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ   (คลิกดูรายละเอียด)
เรื่องที่ 2  การจัดเก็บ รายงานและตรวจสอบติดตามความก้าวหน้า ตัวชี้วัดปริมาณธุรกิจและอัตราส่วนเงินออมต่อหนี้สินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  (คลิกดูรายละเอียด)
เรื่องที่ 3  การส่งเสริมธรรมาภิบาลในสหกรณ์  (คลิกดูรายละเอียด)

 

 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

การจัดการความรู้ของหน่วยงาน

เรื่องที่ 1  การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   (คลิกดูรายละเอียด)
เรื่องที่ 2  การสร้างทีมงานจังหวัดในการขับเคลื่อนธุรกิจสหกรณ์สู่ความเข้มแข็ง อย่างยั่งยืนโดยใช้กระบวนการ PAR  (คลิกดูรายละเอียด)
เรื่องที่ 3  การประชุมใหญ่และเหตุแห่งการเรียกประชุมใหญ่  (คลิกดูรายละเอียด)

 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

การจัดการความรู้ของหน่วยงาน

เรื่องที่ 1   แนวทางพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้ผ่านมาตรฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560   (คลิกดูรายละเอียด)
เรื่องที่ 2  การประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (ก่อนการประชุม/หลังการประชุม)   คลิกดูรายละเอียด

 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2559

การจัดการความรู้ของหน่วยงาน
เรื่องที่ 1   การเกิดข้อบกพร่อง/ทุจริต ในสหกรณ์ที่ผ่านการประเมินระบบการควบคุมภายใน (คลิกดูรายละเอียด)
เรื่องที่ 2   การเบิกค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการ  (คลิกดูรายละเอียด)
เรื่องที่ 3   แนวทางการพัฒนาสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  (คลิกดูรายละเอียด)


ปีงบประมาณ พ.ศ.2558

การจัดการความรู้ของหน่วยงาน 

เรื่องที่ 1   แนวทางการพัฒนาสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ปี 2558 (คลิกดูรายละเอียด)

เรื่องที่ 2   การประเมินระบบการควบคุมภายในสหกรณ์   (คลิกดูรายละเอียด)

เรื่องที่ 3   การแก้ไขปัญหาสหกรณ์ผู้ใชน้ำร่วมพัฒนาโซน 8 จำกัด ค้างชำระหนี้กองทุนพัฒนาสหกรณ์  (คลิกดูรายละเอียด)

การจัดการความรู้ของตำแหน่งสหกรณ์จังหวัดสระบุรี 

     - การเกิดข้อบกพร่อง/ทุจริต ในสหกรณ์ที่ผ่านการประเมินระบบการควบคุมภายใน  (คลิกดูรายละเอียด)ปีงบประมาณ พ.ศ.2557

การจัดการความรู้ของหน่วยงาน (คลิกรายละเอียด)

เรื่องที่ 1   การควบคุมภายใน

เรื่องที่ 2   การบริหารจัดการที่ดินให้เกิดรายได้

เรื่องที่ 3   การแก้ไขปัญหาขาดทุนสะสม

เรื่องที่ 4   การบริหารสินเชื่อที่มีคุณภาพ

การจัดการความรู้ของตำแหน่งสหกรณ์จังหวัดสระบุรี (คลิกรายละเอียด)ปีงบประมาณ พ.ศ.2556

ารจัดการความรู้ของหน่วยงาน (คลิกรายละเอียด)

เรื่องที่ 1   แนวทางการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาของสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.สระบุรี จำกัด

เรื่องที่ 2   การส่งเสริมสหกรณ์ที่มีผลการดำเนินธุรกิจสินเชื่อขาดทุนของสหกรณ์ในจังหวัดสระบุรี

เรื่องที่ 3   การส่งเสริม และพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น

เรื่องที่ 4   องค์ความรู้เรื่อง การส่งเสริมการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสวัสดิการหรือทุนสาธารณประโยชน์

เรื่องที่ 5    ความรู้ในการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในสหกรณ์

การจัดการความรู้ของตำแหน่งสหกรณ์จังหวัดสระบุรี (คลิกรายละเอียด)ปีงบประมาณ พ.ศ.2553

เรื่อง ธรรมาภิบาลสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี  (คลิกรายละเอียด)ปีงบประมาณ พ.ศ.2552

แนวทางในการขอรับการสนับสนุนสินเชื่อ โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อจัดหาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรแก่สถาบันเกษตรกรให้ทันกับความต้องการของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  (คลิกรายละเอียด)

แนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำนมดิบในจังหวัดสระบุรี  (คลิกรายละเอียด)

แนวทางในการบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  (คลิกรายละเอียด)ปีงบประมาณ พ.ศ.2551

แนวทางการสร้างแรงจูงใจการมีส่วนร่วมการทำธุรกิจของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  (คลิกรายละเอียด)                                                                             *********************************