++ ร่างระเบียบสหกรณ์ ++


1.หมวดว่าด้วยการรับฝากเงิน

       เห็นชอบร่างระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น 

      คำแนะนำการกำหนดระเบียบเงินฝาก

      เห็นชอบร่างระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงิน

      เห็นชอบร่างระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

      ประกาศ นทส. เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากของสหกรณ์

      ระเบียบ ว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำ  (ไฟล์ pdf)  (ไฟล์ word)

      ระเบียบ ว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  (ไฟล์ pdf)  (ไฟล์ word)

       ระเบียบ ว่าด้วยเงินฝากประจำ 24 เดือน (ได้รับยกเว้นภาษี)   (ไฟล์ pdf)  (ไฟล์ word)

       ระเบียบ ว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น  (ไฟล์ pdf)  (ไฟล์ word)

      ระเบียบ ว่าด้วยการรับฝากเงินจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์  (ไฟล์ pdf)  (ไฟล์ word)

       ระเบียบ ว่าด้วยการรับฝากเงินปลอดดอกเบี้ย

2.หมวดว่าด้วยการให้เงินกู้

      เห็นชอบร่างระเบียบว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน   
           (สำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนขนาดใหญ่ ที่มีสินทรัพย์มากกว่า 5,000 ล้านบาท ถือใช้)

      เห็นชอบร่างระเบียบ ว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน
          (สำหรับสหกรณ์ทุกประเภทยกเว้นสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนขนาดใหญ่ ที่มีสินทรัพย์มากกว่า 5,000 ล้านบาท)

      ระเบียบ ว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน  (ไฟล์ pdf)  (ไฟล์ word)
          (สำหรับสหกรณ์ทุกประเภทยกเว้นสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนขนาดใหญ่ ที่มีสินทรัพย์มากกว่า 5,000 ล้านบาท)

       ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน  (ไฟล์ pdf)  (ไฟล์ word)

      ระเบียบ ว่าด้วยการให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้ (สหกรณ์ในภาคเกษตร)  (ไฟล์ pdf)  (ไฟล์ word)

       ระเบียบ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก (สหกรณ์นอกภาคเกษตร)   (ไฟล์ pdf)  (ไฟล์ word)

       ประกาศ เรื่อง กำหนดดอกเบี้ยสำหรับเงินกู้ที่ให้กู้แก่สมาชิกสหกรณ์  (ไฟล์ pdf)  (ไฟล์ word)

       ตัวอย่างหนังสือยินยอมให้หักเงิน  (ไฟล์ pdf)  (ไฟล์ word)

       ระเบียบว่าด้วยการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์  (ไฟล์ pdf)  (ไฟล์ word)

3.หมวดว่าด้วยการเงินการบัญชี

       ระเบียบ ว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน  (ไฟล์ pdf)  (ไฟล์ word)

4.หมวดว่าด้วยการดำเนินธุรกิจ

       ระเบียบ ว่าด้วยการจัดหาสิ่งของที่สมาชิกต้องการมาจำหน่าย  (ไฟล์ pdf)  (ไฟล์ word)

       ระเบียบ ว่าด้วยการจัดหาและจำหน่ายปุ๋ยให้แก่สมาชิก  (ไฟล์ pdf)  (ไฟล์ word)

       ระเบียบ ว่าด้วยการจัดหาสินค้ามาจำหน่ายเป็นเงินเชื่อให้สมาชิก  (ไฟล์ pdf)  (ไฟล์ word)

       ระเบียบ ว่าด้วยการรวบรวมผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ของสมาชิก  (ไฟล์ pdf)  (ไฟล์ word)

      ระเบียบ ว่าด้วยการรวบรวมและการจำหน่ายยางพาราของสมาชิก  (ไฟล์ pdf)  (ไฟล์ word)

5.หมวดว่าด้วยเจ้าหน้าที่ อนุกรรมการ และที่ปรึกษาของสหกรณ์ 

       ระเบียบ ว่าด้วยเจ้าหน้าที่และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน (อยู่ระหว่างปรับปรุง)  

       ระเบียบ ว่าด้วยคณะอนุกรรมการ  (ไฟล์ pdf)  (ไฟล์ word)

       ระเบียบ ว่าด้วยที่ปรึกษาของสหกรณ์  (ไฟล์ pdf)  (ไฟล์ word)

6.หมวดว่าด้วยทุนสะสมตามข้อบังคับ

      ระเบียบ ว่าด้วยการใช้เงินทุนสะสมเพื่อการพัฒนากิจการของสหกรณ์  (ไฟล์ pdf)  (ไฟล์ word)

      ระเบียบ ว่าด้วยการใช้เงินทุนสะสมเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์  (ไฟล์ pdf)  (ไฟล์ word)

      ระเบียบ ว่าด้วยการใช้ทุนเพื่อสาธารณประโยชน์   (ไฟล์ pdf)  (ไฟล์ word)

       ระเบียบ ว่าด้วยการใช้เงินทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล  (ไฟล์ pdf)  (ไฟล์ word)

7.หมวดว่าด้วยสวัสดิการ

       ระเบียบ ว่าด้วยเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  (ไฟล์ pdf)  (ไฟล์ word)

       ระเบียบ ว่าด้วยเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล  (ไฟล์ pdf)  (ไฟล์ word)

8.หมวดว่าด้วยเรื่องเบ็ดเตล็ด

       ระเบียบ ว่าด้วยกลุ่มสมาชิก  (ไฟล์ pdf)  (ไฟล์ word)

      ระเบียบ ว่าด้วยกลุ่มสตรี (หรือเยาวชนสหกรณ์)  (ไฟล์ pdf)  (ไฟล์ word)

9.ระเบียบสำหรับสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ Solar Farm

      คำแนะนำการกำหนดระเบียบว่าด้วยการใช้ทุน  (ไฟล์ pdf)  (ไฟล์ word)

      การใช้ทุนเพื่อจัดสวัสดิการสมาชิกและสังคม  (ไฟล์ pdf)  (ไฟล์ word)

      การใช้ทุนพัฒนากิจการสหกรณ์  (ไฟล์ pdf)  (ไฟล์ word)

10.หมวดว่าด้วยสหกรณ์แท็กซี่

      ระเบียบ ว่าด้วยการขอมีบัตรอนุญาตให้ขับรถแท็กซี่ของสหกรณ์  (ไฟล์ pdf)  (ไฟล์ word)

            - แบบคำขอมีบัตรอนุญาตให้ขับรถแท็กซี่ของสหกรณ์   (ไฟล์ pdf)  (ไฟล์ word)

            - ทะเบียนการออกบัตรอนุญาตขับรถแท็กซี่ของสหกรณ์  (ไฟล์ pdf)  (ไฟล์ word)

      ระเบียบ ว่าด้วยการจัดทำทะเบียนควบคุมรถแท็กซี่ของสหกรณ์  (ไฟล์ pdf)  (ไฟล์ word)

            - ทะเบียนควบคุมรถแท็กซี่ของสหกรณ์  (ไฟล์ pdf)  (ไฟล์ word)

หมวดว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างของสหกรณ์

      ระเบียบ ว่าด้วยการจัดซื้อและจัดจ้างของสหกรณ์  (ไฟล์ pdf)  (ไฟล์ word)++ ร่างข้อบังคับสหกรณ์ ++


เอกสารเป็นไฟล์ word คลิกดาวโหลด หากต้องการแก้ไขข้อมูล

       สหกรณ์การเกษตร 

      สหกรณ์กองทุนสวนยาง

      ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร

      สหกรณ์นิคม

      สหกรณ์ประมง

      สหกรณ์ออมทรัพย์

       สหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบการ 

      สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

      สหกรณ์ร้านค้า

      สหกรณ์บริการทั่วไป

      สหกรณ์บริการ (เคหสถาน)

      สหกรณ์บริการชุมชนเอื้ออาทร

        สหกรณ์บริการเดินรถ

        สหกรณ์แท็กซี่

 

                                                          ** .......................................................................**