:วิสัยทัศน์:
เป็นองค์กรที่มุ่งส่งเสริมและคุ้มครองสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง และเป็นที่พึ่งของมวลสมาชิก
:พันธกิจ:
 1.  พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ
 2.  ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชน
 3.  บริการและส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
 4.  ตรวจการสหกรณ์
 5.  พัฒนาระบบสารสนเทศ
 6.  ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
:เป้าหมายหน่วยงาน:
1.  พัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากร
2.  เผยแพร่ความรู้ด้านการรวมกลุ่มตามหลักการและวิธีการสหกรณ์แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป
3.  ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรตามหลักการสหกรณ์
4.  เสริมสร้างความมั่นคง เข้มแข็งและยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร
5.  สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
6.  การสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ 
7.  การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ