กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1

 
 
 ข้อมุลรายชื่อสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ที่ดูแลและรับผิดชอบ (รายละเอียด 1) (รายละเอียด 2)
 
ข้าราชการ

Sirikarn63


นางสิริกาญจน์  ชัยธรรมวิทย์
Mrs. Sirikarn  Chaithummavit  
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
(ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1)
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี  สส.บ. สาขาสหกรณ์
โทร. 081 696 2741
โทร. 0-3621-1052 , 0-3621-2842 
โทรสาร 0-3621-1030 
e-mail :: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
   
Somsak63   นายสมศักดิ์ มั่งมี 
Mr. Somsak  Muangmee
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ศศ.บ. สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
โทร. 086 768 9285
โทร. 0-3621-1052 , 0-3621-2842 
โทรสาร 0-3621-1030
e-mail :: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
   
pic saruda64 1   นางสาวศรุดา โชติศุภวุฒิ
Miss. Saruda  Chotsuphawut
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต(เศรษฐศาสตร์สหกรณ์)
โทร. 086 259 7579
โทร. 0-3621-1052 , 0-3621-2842 
โทรสาร 0-3621-1030
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     
     
พนักงานราชการ
Rungtip64   นางสาวรุ่งทิพย์  ขุนวงษ์
Miss. Rungtip  Khunwong
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)
มือถือ 094 939 4656
โทรสำนักงาน   0-3621-1052 , 0-3621-2842 
โทรสาร   0-3621-1030
e-mail :: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.