กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1

 
 
 
ข้าราชการ
 
 Jaranya63  

นางสาวจรัณญา  วิชญอุปถัมภ์
Miss. Jaranya  Witchayaauppathum
ตำแหน่ง  :  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
                 (ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1)
โทรศัพท์  :  0-3621-1052 , 0-3621-2842
อีเมล์  :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่รับผิดชอบ
1.สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด
2.สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสระบุรี จำกัด
3.สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสระบุรี จำกัด
4.สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนลุ่มแม่น้ำป่าสัก จำกัด
5.สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.สระบุรี จำกัด
6.สหกรณ์บริการสินค้าเพื่อสุขภาพสระบุรี จำกัด
7.สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงตลิ่งชันเมืองใหม่ จำกัด
8.ร้านสหกรณ์สระบุรี จำกัด

     
     
Somsak63  

นายสมศักดิ์ มั่งมี 
Mr. Somsak  Muangmee
ตำแหน่ง  :  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส
โทรศัพท์    :   0-3621-1052 , 0-3621-2842
อีเมล์ :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่รับผิดชอบ
1.สหกรณ์การเกษตรเมืองสระบุรี จำกัด
2.สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี จำกัด
3.สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จำกัด
4.สหกรณ์ออมทรัพย์ค่ายอดิศร จำกัด
5.สหกรณ์ออมทรัพย์ประปาเขต 2 จำกัด
6.สหกรณ์ออมทรัพย์ในเครืออุตสาหกรรมสหธัญพืช จำกัด  


   
pic saruda64 1  

นางสาวศรุดา โชติศุภวุฒิ
Miss. Saruda  Chotsuphawut
ตำแหน่ง  :   นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
โทรศัพท์  :  0-3621-1052 , 0-3621-2842
อีเมล์  :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่รับผิดชอบ
1.สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองบัว จำกัด
2.สหกรณ์ออมทรัพย์ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 1 จำกัด
3.ร้านสหกรณ์วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี จำกัด
4.สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงศิขรินทร์วิไล จำกัด

     
     
     
พนักงานราชการ
 
Rungtip64  

นางสาวรุ่งทิพย์  ขุนวงษ์
Miss. Rungtip  Khunwong
ตำแหน่ง   :  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
โทรศัพท์   :  0-3621-1052 , 0-3621-2842
อีเมล์  :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่รับผิดชอบ
1.กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองปลาไหล
2.กลุ่มเกษตรกรทำนาดาวเรือง
3.กลุ่มเกษตรกรทำนากุดนกเปล้า
4.กลุ่มเกษตรกรทำนาตลิ่งชัน
5.กลุ่มเกษตรกรทำนาโคกสว่าง
6.กลุ่มเกษตรกรทำนาตะกุด
7.กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองโน