กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2

 
 
 ข้อมุลรายชื่อสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ที่ดูแลและรับผิดชอบ (คลิก)
 
ข้าราชการ

Sarayuth63


นายศรายุทธ คลังวิเชียร 
Mr. Sarayuth  Krangvichean
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส
(ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2)
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์บัณฑิต
มือถือ  086 767 2824
โทรสำนักงาน  0-3621-1052 , 0-3621-2842 
โทรสาร  0-3621-1030
e-mail :: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   
pic piyawan64 1   นางสาวปิยวรรณ เปรมประชา
Miss. Piyawan  Prempracha
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
มือถือ  082 966 9084
โทรสำนักงาน  0-3621-1052  , 0-3621-2842  
โทรสาร  0-3621-1030
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     
     
pakapon63 2   ว่าที่ ร.ต.ภัคภณ  ประสมบูรณ์
Pugcapon Prasomboon
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
สังกัดกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป)
มือถือ 093 756 9573
โทรสำนักงาน  0-3621-1052  , 0-3621-2842 
โทรสาร  0-3621-1030
e-mail :: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     
     
    นายธนุส  สุภาสัย
Mr. Tanus  Supasai
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์)
มือถือ  083 074 2985
โทรสำนักงาน  0-3621-1052 , 0-3621-2842 
โทรสาร  0-3621-1030
e-mail :: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     
     
     
พนักงานราชการ
     
Sowvarose64   นางสาวเสาวรส   ฤทธิ์ประเสริฐ
Miss. Sowvarose  Ritprasert
นักวิชาการสหกรณ์
Cooperative Technical Officer/Cooperative Technician
มอบหมายรับผิดชอบในการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 ,2
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ศศ.บ. สาขาการจัดการทั่วไป
มือถือ 098 197 6997
โทรสำนักงาน  0-3621-1052 , 0-3621-2842
โทรสาร  0-3621-1030
e-mail ::  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
     
Kawinnart64 1    นางสาวกวิณนาถ  อยู่สมบุญ
Miss. Kawinnart  Yusomboon
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
Cooperative Promotion Officer
มอบหมายรับผิดชอบในการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ศศ.บ.สาขาการจัดการทั่วไป
มือถือ 061 815 8882
โทรสำนักงาน  0-3621-1052 , 0-3621-2842 
โทรสาร  0-3621-1030
e-mail  ::  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.