กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2

 
 
 
ข้าราชการ

sarayuth65


นายศรายุทธ คลังวิเชียร 
Mr. Sarayuth  Krangvichean
ตำแหน่ง  :  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส
                (ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2)
โทรศัพท์  :  0-3621-1052 , 0-3621-2842
อีเมล์  :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


หกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่รับผิดชอบ
1.สหกรณ์การเกษตรบ้านหมอ จำกัด
2.สหกรณ์การเกษตรแก่งคอย จำกัด
3.สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมหินซ้อน จำกัด
4.สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน ทีพีไอ โพลีน จำกัด
5.สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงชุมชนเขาเขียวพัฒนา จำกัด
6.สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงหน้าพระลาน จำกัด
7.สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงชุมชนหนองสามห้าง จำกัด
8.สหกรณ์บ้านมั่นคงชุมชนตำบลบ้านครัว จำกัด
9.สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงตำบลสร่างโศกเฉลิมพระเกียรติ จำกัด

   
piyawan65   นางสาวปิยวรรณ เปรมประชา
Miss. Piyawan  Prempracha
ตำแหน่ง  :  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
โทรศัพท์  :  0-3621-1052  , 0-3621-2842  
อีเมล์  :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่รับผิดชอบ
1.สหกรณ์แปรรูปผลิตผลการเกษตรสระบุรี จำกัด
2.สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานกะรัตสุขภัณฑ์ จำกัด
3.สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานสหกิจวิศาล จำกัด
4.สหกรณ์เดินถสระบุรี จำกัด
5.สหกรณ์บริการบ้านมั่นคงเมืองแก่งคอย จำกัด
6.สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงชุมชนบ้านหลังสวน จำกัด
7.สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานฟูรูกาวาเม็ททัล (ไทยแลนด์)จำกัด
 
     
     
Chutima65   ชื่อ-สกุล  :  นางชุติมา  นาขวัญ
ตำแหน่ง  :  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 0-3621-1052  , 0-3621-2842 
อีเมล์  :   -

สหกรณ์/เกษตรกร ที่รับผิดชอบ
1.สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าสองคอน จำกัด
2.สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยอคลิลิคไฟเบอร์ จำกัด
3.สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทรอยัลปอร์ซเลน จำกัด
4.ร้านสหกรณ์ซีเมนต์แก่งคอย จำกัด
5.สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านเตาปูน จำกัด
6.สหกรณ์ผู้ใช้น้ำบ้านแก้งพัฒนา จำกัด

     
     
     
     
พนักงานราชการ
     
Wimol64  

นางสาววิมล  รุ่งเรือง 
Miss. Wimol   Rungrueng
ตำแหน่ง  :  นักวิชาการสหกรณ์
โทรศัพท์  :  0-3621-1052 , 0-3621-2842 
อีเมล์  :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่รับผิดชอบ
1.กลุ่มเกษตรกรทำนาตาลเดี่ยว
2.กลุ่มเกษตรกรทำนาห้วยบง
3.กลุ่มเกษตรกรทำสวนชะอม
4.กลุ่มเกษตรกรทำไร่ท่าคล้อ
5.กลุ่มเกษตรกรทำไร่บ้านป่า
6.กลุ่มเกษตรกรทำไร่ท่ามะปราง
7.กลุ่มเกษตรกรทำไร่ท่าตูม
8.กลุ่มเกษตรกรทำไร่สองคอน
9.กลุ่มเกษตรกรทำไร่หินซ้อน
10.กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ทับกวาง


     
Kawinnart64 1    นางสาวกวิณนาถ  อยู่สมบุญ
Miss. Kawinnart  Yusomboon
ตำแหน่ง  :  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
โทรศัพท์ :  0-3621-1052 , 0-3621-2842
อีเมล์  :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่รับผิดชอบ
1.กลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านแก้ง
2.กลุ่มเกษตรกรทำนาผึ้งรวง
3.กลุ่มเกษตรกรทำนาหรเทพ
4.กลุ่มเกษตรกรทำนาตลาดน้อย
5.กลุ่มเกษตรกรทำนาไผ่ขวาง
6.กลุ่มเกษตรกรทำนาดงตะงาว
7.กลุ่มเกษตรกรทำนาดอนพุด
8.กลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านหลวง
9.กลุ่มเกษตรกรทำไร่หนองบัว
10.กลุ่มเกษตรกรทำไร่พุแค
11.กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองกบ
12.กลุ่มเกษตรกรทำนาม่วงหวาน