ฝ่ายบริหารทั่วไป

 
 
 
ข้าราชการ   จำนวน  2  อัตรา
Nichapa63   นางณิชาภา  นนทรี
ตำแหน่ง  :  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
                 (หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป)
โทรศัพท์  :  0-3621-1052 ,0-36521-2842 
อีเมล์ :   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     
     

Wiwath65 4


นายวิวัธน์  อินทะสุระ
Mr. Wiwath  Intasura
ตำแหน่ง  :  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
โทรศัพท์  :  0-3621-1052 ,0-36521-2842 
อีเมล์  :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     
     
     
ลูกจ้างประจำ  จำนวน  4  อัตรา    
     
Nartlada63   นางนาถลดา พรธนาวรรณ์
Mrs. Nartlada  Porntanawan
ตำแหน่ง  :  พนักงานพิมพ์
โทรศัพท์  :  0-3621-1052 , 0-3621-2842 
อีเมล์  :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     
     
Parakron63 1   นายภรากร  อิ่มฤทธา 
Mr. Parakron  Imlitta
ตำแหน่ง  :  พนักงานเก็บเอกสาร
โทรศัพท์  :  0-3621-1052 , 0-3621-2842 
อีเมล์  :   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     
     
Worawut63   นายวรวุฒิ จิรภิญโญกุล
Mr. Worawut  Jirapinyokul
ตำแหน่ง  :  พนักงานขับรถยนต์
โทรศัพท์  :  0-3621-1052 ,0-36521-2842 
อีเมล์  : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     
     
Sombut63   นายสมบัติ ปักษี 
Mr. Sombut  Paksree
ตำแหน่ง  :  พนักงานขับรถยนต์
โทรศัพท์  :  0-3621-1052 ,0-36521-2842 
อีเมล์   :   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     
     
     
     
พนักงานราชการ  จำนวน  4  อัตรา    
     
Chantana64   นางจันทนา    บุญสาน 
Mrs. Chantana  Boonsan
ตำแหน่ง  :  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทรศัพท์  :  0-3621-1052 , 0-3621-2842 
อีเมล์  :   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     
     
Angkana64   นางสาวอังคณา  โคตรบังคม
Miss. Angkana  Khotbangkom
ตำแหน่ง  :  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
โทรศัพท์  :   0-3621-1052 , 0-3621-2842
อีเมล์  :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 


     
     
Suwannee64   นางสุวรรณี  ชนะพิมพ์
Mrs. Suwannee  Chanapim
ตำแหน่ง   :  เจ้าพนักงานธุรการ
โทรศัพท์   :  0-3621-1052 , 0-3621-2842 
อีเมล์  : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     
     
Chittra64   นางสาวจิตรา   จันทร์ขาว
Miss. Chittra  Chankhao
ตำแหน่ง  :  เจ้าพนักงานธุรการ
โทรศัพท์  :  0-3621-1052 , 0-3621-2842 
อีเมล์  :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.