ฝ่ายบริหารทั่วไป

 
 
ข้าราชการ ( 2 อัตรา)
Nichapa63   นางณิชาภา  นนทรี
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
(หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป)
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สหกรณ์)
                ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (สหกรณ์)
มือถือ  064 242 6922
โทรสำนักงาน  0-3621-1052 ,0-36521-2842 
โทรสาร  0-3621-1030
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     
     

Wiwath65 4


นายวิวัธน์  อินทะสุระ
Mr. Wiwath  Intasura
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต
มือถือ  087 953 6953
โทรสำนักงาน  0-3621-1052 ,0-36521-2842 
โทรสาร  0-3621-1030 
e-mail  :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     
     
     
ลูกจ้างประจำ  ( 4 อัตรา)    
     
     
Worawut63   นายวรวุฒิ จิรภิญโญกุล
Mr. Worawut  Jirapinyokul
พนักงานขับรถยนต์
วุฒิการศึกษา   ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
มือถือ   092 707 8892
โทรสำนักงาน  0-3621-1052 ,0-36521-2842 
โทรสาร  0-3621-1030 

e-mail:: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     
Sombut63   นายสมบัติ ปักษี 
Mr. Sombut  Paksree
พนักงานขับรถยนต์
วุฒิการศึกษา ป.4
มือถือ  086 751 6372
โทรสำนักงาน  0-3621-1052 ,0-36521-2842 
โทรสาร  0-3621-1030 
e-mail :: -
     
Nartlada63   นางนาถลดา พรธนาวรรณ์
Mrs. Nartlada  Porntanawan
พนักงานพิมพ์
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต
มือถือ  088 697 4995
โทรสำนักงาน  0-3621-1052 , 0-3621-2842 
โทรสาร  0-3621-1030
e-mail:: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     
Parakron63 1   นายภรากร  อิ่มฤทธา 
Mr. Parakron  Imlitta
พนักงานเก็บเอกสาร
วุฒิการศึกษา ม.6
มือถือ  088 632 9026
โทรสำนักงาน  0-3621-1052 , 0-3621-2842 
โทรสาร  0-3621-1030
e-mail:: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     
     
     
พนักงานราชการ  ( 4 อัตรา)    
     
Chantana64   นางจันทนา    บุญสาน 
Mrs. Chantana  Boonsan
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ศศ.บ.สาขาการจัดการทั่วไป
มือถือ  087 756 5603
โทรสำนักงาน  0-3621-1052 , 0-3621-2842 
โทรสาร  0-3621-1030
e-mail::   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     
     
Angkana64   นางสาวอังคณา  โคตรบังคม
Miss. Angkana  Khotbangkom
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
วุฒิการศึกษา  ปวส. สาขาการบัญชี
มือถือ  090 425 1595
โทรสำนักงาน  0-3621-1052 , 0-3621-2842 
โทรสาร  0-3621-1030
e-mail :: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     
     
Suwannee64   นางสุวรรณี  ชนะพิมพ์
Mrs. Suwannee  Chanapim
เจ้าพนักงานธุรการ
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บธ.บ. สาขาการจัดการทั่วไป
มือถือ  092 718 6698
โทรสำนักงาน  0-3621-1052 , 0-3621-2842 
โทรสาร  0-3621-1030
e-mail:: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     
     
Chittra64   นางสาวจิตรา   จันทร์ขาว
Miss. Chittra  Chankhao
เจ้าพนักงานธุรการ
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บธ.บ. สาขาการจัดการทั่วไป
มือถือ 087 120 7231
โทรสำนักงาน  0-3621-1052 , 0-3621-2842 
โทรสาร  0-3621-1030
e-mail:: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.