กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์

 
 
ข้าราชการ
   
Pathomporn63   นางปฐมพร สุทธนากร
Mrs. Pathomporn  Suthanakorn
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ
(ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์)
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มือถือ  082 532 4195
โทรสำนักงาน  0-3621-1052 , 0-3621-2842 
โทรสาร  0-3621-1030
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     
     
Jaranya63   นางสาวจรัณญา  วิชญอุปถัมภ์
Miss. Jaranya  Witchayaauppathum
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการทั่วไป)
มือถือ  095 114 5451
โทรสำนักงาน  0-3621-1052 , 0-3621-2842  
โทรสาร  0-3621-1030
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     
     
   
Passawee63   นางสาวพัสวี  ทรงเจริญ
Miss. Passawee  Songjarearn
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบัญชีบริหาร
มือถือ  089 086 4528
โทรสำนักงาน  0-3621-1052  , 0-3621-2842 
โทรสาร  0-3621-1030
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   
     
     
พนักงานราชการ 
Rattikan64 นางสาวรัตติกาล  อุตรพงษ์ 
Miss. Rattikan  Autarapong
นักวิชาการสหกรณ์
Cooperative Technical Officer/Cooperative Technician
วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ)
มือถือ  064 923 2398 
โทรสำนักงาน  0-3621-1052 , 0-3621-2842 
โทรสาร  0-3621-1030
e-mail:: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.