กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์

 
 
 
ข้าราชการ   จำนวน  3  อัตรา
   
Pathomporn65  

นางปฐมพร สุทธนากร
Mrs. Pathomporn  Suthanakorn
ตำแหน่ง  :  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ
                 (ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์)
โทรศัพท์   :  0-3621-1052 , 0-3621-2842 
อีเมล์   :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่รับผิดชอบ (มอบหมายเพิ่มเติม)

1.สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด

     
     
Passawee65   นางสาวพัสวี  ทรงเจริญ
Miss. Passawee  Songjarearn
ตำแหน่ง  :  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
โทรศัพท์   :   0-3621-1052  , 0-3621-2842 
อีเมล์  :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   
     
Yaowatida65  

นางสาวเยาวธิดา  สังข์แจ่ม
ตำแหน่ง  :  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
โทรศัพท์   :   0-3621-1052  , 0-3621-2842 
อีเมล์  : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     
     
     
พนักงานราชการ  จำนวน  1  อัตรา
Rattikan64

นางสาวรัตติกาล  อุตรพงษ์ 
Miss. Rattikan  Autarapong
ตำแหน่ง  :  นักวิชาการสหกรณ์
โทรศัพท์  :  0-3621-1052 , 0-3621-2842
อีเมล์  :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.