กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์

 
ข้าราชการ

Ampol63


นายอำพล   ทองเกษร
Mr. Ampol  Thongkason
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ
(ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์)
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ศศ.บ.เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
มือถือ  086 763 7903
โทรสำนักงาน  0-3621-1052 , 0-3621-2842 
โทรสาร  0-3621-1030
e-mail :: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     
Sudchai63    นางสุดใจ วีระชาติ 
Mrs. Sudchai  Veerachat 
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต
มือถือ 087 700 1159
โทรสำนักงาน  0-3621-1052 , 0-3621-2842 
โทรสาร 0-3621-1030
e-mail  : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
     
pic pailin64   นางสาวไพลิน  คล้ายทิม
Miss. Pailin  Klaytim
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทั่วไป)
มือถือ 083 695 5500
โทรสำนักงาน  0-3621-1052 , 0-3621-2842 
โทรสาร 0-3621-1030
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     
พนักงานราชการ 
Paweena64  นางสาวปวีณา   หุ่นสาระ 
Miss.Paweena  Hunsara
นักวิชาการสหกรณ์ 
Cooperative Technical Officer/Cooperative Technician
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บธ.บ. (การจัดการทั่วไป)
โทร. 085 129 3638
โทร. 0-3621-1052 , 0-3621-2842 
โทรสาร 0-3621-1030
e-mail ::   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.