กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์

 
ข้าราชการ
Ramphai64   ชื่อ-สกุล   นางรำไพ โพธิดอกไม้
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ
(ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์)
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ)
มือถือ  089 742 0178 , 063 202 1861

โทรสำนักงาน  0-3621-1052 , 0-3621-2842 ต่อ 13
โทรสาร  
0-3621-1030

e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   
     
vorapan63 1   นางสาววรพรรณ  อนะมาน
Miss. vorapan  Anaman
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา  ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

มือถือ  092 614 2654
โทรสำนักงาน   0-3621-1052 , 0-3621-2842 ต่อ 13
โทรสาร   0-3621-1030
e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
     
     
     
Narathorn64   

นางสาวณราทร   สุวรรณกำจาย
Miss. Narathorn  Suwankumjai
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา  ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
                   ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต
มือถือ  091 926 2499
โทรสำนักงาน   0-3621-1052 , 0-3621-2842 ต่อ 13
โทรสาร   0-3621-1030
e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   
Anapa64   

นางสาวอาณภา  ลิ้มบรรเจิด
Miss. Anapa  Limbanchoed
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินและการธนาคาร)
มือถือ  094 051 4165
โทรสำนักงาน   0-3621-1052 , 0-3621-2842 ต่อ 13
โทรสาร   0-3621-1030
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     
     
     
พนักงานราชการ 
Puttachat64 นางสาวพุทธชาติ   วิรัติ 
Miss. Puttachat  Wirut
นักวิชาการมาตรฐานสินค้า 
Product  Standard  Technical  Officer
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ศษ.บ ศิลปประยุกต์
มือถือ  062 596 9535
โทรสำนักงาน   0-3621-1052 , 0-3621-2842 ต่อ 13
โทรสาร   0-3621-1030
e-mail::  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.