กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์

 
ข้าราชการ
no sb 61 1  

ชื่อ-สกุล   -
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ
(ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์)
วุฒิการศึกษา -
มือถือ  -

โทรสำนักงาน  0-3621-1052 , 0-3621-2842 
โทรสาร   0-3621-1030

   
     
vorapan63 1   นางสาววรพรรณ  อนะมาน
Miss. vorapan  Anaman
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา  ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

มือถือ  092 614 2654
โทรสำนักงาน   0-3621-1052 , 0-3621-2842 
โทรสาร   0-3621-1030
e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
     
     
     
Narathorn64   

นางสาวณราทร   สุวรรณกำจาย
Miss. Narathorn  Suwankumjai
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา  ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
                   ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต
มือถือ  091 926 2499
โทรสำนักงาน   0-3621-1052 , 0-3621-2842 
โทรสาร   0-3621-1030
e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   
     
     
Sorasicha64    นางสรสิชา ทัศนเจริญ
Mrs. Sorasicha Tassanacharuen
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต
มือถือ  085 777 4342
โทรสำนักงาน   0-3621-1052 , 0-3621-2842 
โทรสาร   0-3621-1030
e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     
     
พนักงานราชการ 
Puttachat64 นางสาวพุทธชาติ   วิรัติ 
Miss. Puttachat  Wirut
นักวิชาการมาตรฐานสินค้า 
Product  Standard  Technical  Officer
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ศษ.บ ศิลปประยุกต์
มือถือ  062 596 9535
โทรสำนักงาน   0-3621-1052 , 0-3621-2842 
โทรสาร   0-3621-1030
e-mail::  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.