กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์

 
 
ข้าราชการ  จำนวน  4  อัตรา
nichapa n65 1  

นางสาวนิชาภา เนื้อเย็น
ตำแหน่ง  :  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
                รักษาการในตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ
               (ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์)
โทรศัพท์  :  0-3621-1052 , 0-3621-2842 
อีเมล์  :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   
     
     
     
Narathorn64   

นางสาวณราทร   สุวรรณกำจาย
Miss. Narathorn  Suwankumjai
ตำแหน่ง  :  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
โทรศัพท์  :  0-3621-1052 , 0-3621-2842 
อีเมล์   :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   
     
     
Sorasicha64    นางสรสิชา ทัศนเจริญ
Mrs. Sorasicha Tassanacharuen
ตำแหน่ง  :  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
โทรศัพท์  :  0-3621-1052 , 0-3621-2842 
อีเมล์  :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     
     
Siwaporn65  

นางศิวพร  ทวีสุข
Mrs. Siwaporn  Taweesuk
ตำแหน่ง  :  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
โทรศัพท์  :  0-3621-1052 , 0-3621-2842
อีเมล์  :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     
     
     
พนักงานราชการ  จำนวน  1 อัตรา
Puttachat64 นางสาวพุทธชาติ   วิรัติ 
Miss. Puttachat  Wirut
ตำแหน่ง  :  นักวิชาการมาตรฐานสินค้า 
โทรศัพท์  :  0-3621-1052 , 0-3621-2842 
อีเมล์   :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.