กลุ่มตรวจการสหกรณ์
 
 
 
           ข้าราชการ  3  อัตรา
 

Ladda65

  นางสาวลัดดา  สุวรรณบูรณ์
Miss. Ladda  Suwanboon
ตำแหน่ง  :  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
                 (ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์)
โทรศัพท์  :  0-3621-1052  , 0-3621-2842 
อีเมล์  :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

     
     
pic supayanee64 1   นางสาวศุภญาณี  บุญธิมา
Miss. Supayanee  Boontima
ตำแหน่ง  :  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :  0-3621-1052 , 0-3621-2842 
อีเมล์  :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
     
     
pawinee65 1   


นางสาวภาวิณี  ผลหมู่
ตำแหน่ง  :  นิติกรปฏิบัติการ
โทรศัพท์  : 0-3621-1052 , 0-3621-2842 
อีเมล์  : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     
     
     
         พนักงานราชการ  2  อัตรา  
     
Kaewjai64   นางสาวแก้วใจ  ทองย้อย
Miss. Kaewjai  Thongyoi
ตำแหน่ง  :  นิติกร
โทรศัพท์ :  0-3621-1052 , 0-3621-2842 
อีเมล์  :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     
     
Jeeranan64
 
  นางสาวจีรนันท์  ฉ่ำมาก
Miss. Jeeranan  Chammark
ตำแหน่ง  :  นักวิชาการสหกรณ์
โทรศัพท์  :  0-3621-1052 , 0-3621-2842
อีเมล์  :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.