กลุ่มตรวจการสหกรณ์
 
 
ข้าราชการ
 

Ladda63

  นางสาวลัดดา  สุวรรณบูรณ์
Miss. Ladda  Suwanboon
ตำแหน่ง  :  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
                 (ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์)
โทรศัพท์  :  0-3621-1052  , 0-3621-2842 
อีเมล์  :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

     
     
pic supayanee64 1   นางสาวศุภญาณี  บุญธิมา
Miss. Supayanee  Boontima
ตำแหน่ง  :  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :  0-3621-1052 , 0-3621-2842 
อีเมล์  :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
     
     
Thammakasem63 1   


นายธรรมเกษม  สุขสมเกษม
Mr. Thammakasem  Sooksomkasem
ตำแหน่ง  :  นิติกรปฏิบัติการ
โทรศัพท์  : 0-3621-1052 , 0-3621-2842 
อีเมล์  : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     
     
     
พนักงานราชการ     
     
Kaewjai64   นางสาวแก้วใจ  ทองย้อย
Miss. Kaewjai  Thongyoi
ตำแหน่ง  :  นิติกร
โทรศัพท์ :  0-3621-1052 , 0-3621-2842 
อีเมล์  :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     
     
Jeeranan64
 
  นางสาวจีรนันท์  ฉ่ำมาก
Miss. Jeeranan  Chammark
ตำแหน่ง  :  นักวิชาการสหกรณ์
โทรศัพท์  :  0-3621-1052 , 0-3621-2842
อีเมล์  :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.