กลุ่มตรวจการสหกรณ์
 
ข้าราชการ
 

Ladda63

  นางสาวลัดดา  สุวรรณบูรณ์
Miss. Ladda  Suwanboon
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
(ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์)
วุฒิการศึกษา
  - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (การเงินการธนาคาร)
  - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทั่วไป)
มือถือ  087 262 8962
โทรสำนักงาน  0-3621-1052  , 0-3621-2842 
โทรสาร  0-3621-1030
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

     
     
pic supayanee64 1   นางสาวศุภญาณี  บุญธิมา
Miss. Supayanee  Boontima
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต
มือถือ  082 625 9577
โทรสำนักงาน  0-3621-1052 , 0-3621-2842 
โทรสาร  0-3621-1030
e-mail :: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     
     
     
Thammakasem63 1   


นายธรรมเกษม  สุขสมเกษม
Mr. Thammakasem  Sooksomkasem
นิติกรปฏิบัติการ
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต
มือถือ  061 716 9339
โทรสำนักงาน  0-3621-1052 , 0-3621-2842 
โทรสาร  0-3621-1030
e-mail :: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     
     
     
พนักงานราชการ     
     
Kaewjai64   นางสาวแก้วใจ  ทองย้อย
Miss. Kaewjai  Thongyoi
นิติกร
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต
มือถือ  081 755 5315
โทรสำนักงาน  0-3621-1052 , 0-3621-2842 
โทรสาร  0-3621-1030
e-mail::  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     
Jeeranan64
 
  นางสาวจีรนันท์  ฉ่ำมาก
Miss. Jeeranan  Chammark
นักวิชาการสหกรณ์
วุฒิการศึกษา
    - ปริญญาตรี บธ.บ.(การบัญชี)
    - ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
มือถือ  061 462 6668
โทรสำนักงาน  0-3621-1052 , 0-3621-2842 
โทรสาร  0-3621-1030
e-mail::  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.