กลุ่มตรวจการสหกรณ์
 
ข้าราชการ
 

Ladda63

  นางสาวลัดดา  บุรินรัมย์
Miss. Ladda  Burinram
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
(ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์)
วุฒิการศึกษา
  - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (การเงินการธนาคาร)
  - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทั่วไป)
มือถือ  087 262 8962
โทรสำนักงาน  0-3621-1052   ต่อ 12 
โทรสาร  0-3621-1030
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

     
     
Thammakasem63 1   


นายธรรมเกษม  สุขสมเกษม
Mr. Thammakasem  Sooksomkasem
นิติกรปฏิบัติการ
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต
มือถือ  061 716 9337
โทรสำนักงาน  0-3621-1052 ต่อ 12
โทรสาร  0-3621-1030
e-mail :: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     
     
     
พนักงานราชการ     
     
Kaewjai63   นางสาวแก้วใจ  ทองย้อย
Miss. Kaewjai  Thongyoi
นิติกร
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต
มือถือ  081 755 5315
โทรสำนักงาน  0-3621-1052 ต่อ 12
โทรสาร  0-3621-1030
e-mail::  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     
Jeeranan63 1
 
  นางสาวจีรนันท์  ฉ่ำมาก
Miss. Jeeranan  Chammark
นักวิชาการสหกรณ์
วุฒิการศึกษา
    - ปริญญาตรี บธ.บ.(การบัญชี)
    - ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
มือถือ  061 462 6668
โทรสำนักงาน  0-3621-1052 ต่อ 12
โทรสาร  0-3621-1030
e-mail::  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.