กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3

 
 ข้อมุลรายชื่อสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ที่ดูแลและรับผิดชอบ (คลิก)
 
ข้าราชการ
     
paonarong63   นายเปาว์ณรงค์  บัวไชโย
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
(ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3)
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มือถือ   081 399 8432
โทรสำนักงาน   0-3621-1052 , 0-3621-2842 
โทรสาร   0-3621-1030
e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     
Piyawit63   นายปิยวิชญ์  แสงวิจิตร
Mr. Piyawit  Sangvichit
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส
วุฒิการศึกษา  ปวส. (การจัดการ)
มือถือ  083 600 1121
โทรสำนักงาน  0-3621-1052 , 0-3621-2842 
โทรสาร  0-3621-1030
e-mail :: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
   
Suppanet63  

นายศุภเนตร  ร่วมกระโทก
Mr. Suppanet  Ruamkrathok
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต(ระบบสารสนเทศ)
มือถือ 085 590 4598
โทรสำนักงาน  0-3621-1052 , 0-3621-2842 
โทรสาร  0-3621-1030
e-mail :: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 
     
     
พนักงานราชการ
 
Anchalee V63   นางสาวอัญชลี  วงศ์ทิม 
Miss. Anchalee  Vongtim
นักวิชาการสหกรณ์ 
Cooperative Technical Officer/Cooperative Technician
มอบหมายรับผิดชอบในการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มือถือ 081 684 0039
โทร. 0-3621-1052 , 0-3621-2842 
โทรสาร  0-3621-1030
e-mail::   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     
Pensri64   นางสาวเพ็ญศรี  เดชสิมา 
Miss. Pensri  Detsima
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
Cooperative Promotion Officer
มอบหมายรับผิดชอบในการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 และ 4
วุฒิการศึกษา ปวส. การตลาด
มือถือ  087 053 6359
โทรสำนักงาน  0-3621-1052  , 0-3621-2842  
โทรสาร   0-3621-1030
e-mail:: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
     
Chamaiporn64   นางสาวชไมพร  จันทบุญ
Miss. Chamaiporn  Jantaboon
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
Cooperative Promotion Officer
มอบหมายรับผิดชอบในการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บธ.บ. (การจัดการทั่วไป)
มือถือ  099 260 5858
โทรสำนักงาน  0-3621-1052 , 0-3621-2842 
โทรสาร  0-3621-1030
e-mail ::  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.