กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3

 
 
ข้าราชการ
     
paonarong63   นายเปาว์ณรงค์  บัวไชโย
ตำแหน่ง  :  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
                (ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3)
โทรศัพท์  :  0-3621-1052 , 0-3621-2842 
อีเมล์  :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่รับผิดชอบ
1.ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดสระบุรี จำกัด
2.สหกรณ์การเกษตรหนองแค จำกัด
3.สหกรณ์ผู้ใช้น้ำเสาไห้ จำกัด
4.สหกรณ์ออมทรัพย์นวพลาสติก จำกัด
5.สหกรณ์ออมทรัพย์สยามฟูรูกาวา จำกัด
6.ร้านสหกรณ์พนักงานบริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ (มหาชน) จำกัด
7.กลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านลำ
8.กลุ่มเกษตรกรทำนาวิหารแดง
9.กลุ่มเกษตรกรทำนาโคกแย้
     
Piyawit63  

นายปิยวิชญ์  แสงวิจิตร

Mr. Piyawit  Sangvichit
ตำแหน่ง :  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส
โทรศัพท์  :  0-3621-1052 , 0-3621-2842
อีเมล์  :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่รับผิดชอบ
1.สหกรณ์การเกษตรวิหารแดง จำกัด
2.สหกรณ์การเกษตรหนองแซง จำกัด
3.สหกรณ์โคนม-ปศุสัตว์วิหารแดง จำกัด
4.สหกรณ์การเช่าซื้อที่ดินหนองเสือ จำกัด
5.สหกรณ์การเกษตรเสาไห้ อจำกัด
6.สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดรัสทรี จำกัด
7.สหกรณ์บริการขนส่งและการค้า จำกัด


   
Suppanet63  

นายศุภเนตร  ร่วมกระโทก
Mr. Suppanet  Ruamkrathok
ตำแหน่ง :  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
โทรศัพท์  :  0-3621-1052 , 0-3621-2842 
อีเมล์  :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่รับผิดชอบ
1.สหกรณ์ปศุสัตว์ศรีปทุม จำกัด
2.สหกรณ์ผู้ใช้น้ำบ้านบัวลอยกลางนา จำกัด
3.สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัท เน็กซ์ แคน อินโนเวชั่น จำกัด
4.สหกรณ์ออมทรัพย์โสสุโก้ จำกัด

 
     
     
พนักงานราชการ
 
Chamaiporn64   นางสาวชไมพร  จันทบุญ
Miss. Chamaiporn  Jantaboon
ตำแหน่ง  :  นักวิชาการสหกรณ์
โทรศัพท์ :  0-3621-1052 , 0-3621-2842
อีเมล์  :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่รับผิดชอบ
1.กลุ่มเกษตรกรทำนางิ้วงาม
2.กลุ่มเกษตรกรทำนาต้นตาล
3.กลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านยาง
4.กลุ่มเกษตรกรทำนาพระยาทด
5.กลุ่มเกษตรกรทำนาม่วงงาม
6.กลุ่มเกษตรกรทำนาเมืองเก่า
7.กลุ่มเกษตรกรทำนาราวมใจสวนดอกไม้
8.กลุ่มเกษตรกรทำนาเริงราง
9.กลุ่มเกษตรกรทำนาเสาไห้
10.กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองสีดา
11.กลุ่มเกษตรกรทำนาเขาดิน
12.กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองควายโซ
     
Pensri64  


นางสาวเพ็ญศรี  เดชสิมา 

Miss. Pensri  Detsima
ตำแหน่ง  :  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
โทรศัพท์  :   0-3621-1052  , 0-3621-2842
อีเมล์  :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่รับผิดชอบ

1.กลุ่มเกษตรกรทำนากุ่มหักพัฒนา
2.กลุ่มเกษตรกรทำนาบัวลอย
3.กลุ่มเกษตรกรทำนาไผ่ต่ำ
4.กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองจรเข้
5.กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองจิก
6.กลุ่มเกษตรกรทำนาห้วยขมิ้น
7.กลุ่มเกษตรกรทำสวนหนองจรเข้
8.กลุ่มเกษตรกรทำสวนห้วยทราย
9.กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองสรวง

     
 
ชื่อ-สกุล    นายอภิชาติ  เสถียรพจน์

ตำแหน่ง  :  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
โทรศัพท์ :  0-3621-1052 , 0-3621-2842
อีเมล์  :    -