กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4

 
 ข้อมุลรายชื่อสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ที่ดูแลและรับผิดชอบ (คลิก)
 
ข้าราชการ

Radchaneewan63


นางสาวรัชนีวรรณ  มรกต
Miss. Radchaneewan  Morakot
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
(ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4)
วุฒิการศึกษา 
       - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สหกรณ์) 
         สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ แขนงวิชาสหกรณ์         
       - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต(การจัดการทั่วไป)
มือถือ  085 858 1208
โทรสำนักงาน  0-3621-1052 ,0-36521-2842 ต่อ 16
โทรสาร 0-3621-1030 
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Premruthai63 1   นางสาวเปรมฤทัย ลือจันทึก
Miss. Premruthai Luejantuek
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ)
มือถือ  099 030 5533
โทรสำนักงาน  0-3621-1052 ต่อ 16
โทรสาร  0-3621-1030
e-mail :: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
     
     


นายธนุส  สุภาสัย
Mr. Tanus  Supasai
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์)
มือถือ  083 074 2985
โทรสำนักงาน  0-3621-1052 ต่อ 16
โทรสาร  0-3621-1030
e-mail :: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


     
     
     
พนักงานราชการ
Saowaluck64 นางสาวเสาวลักษณ์    สาสนะ
นักวิชาการสหกรณ์ 
Cooperative Technical Officer/Cooperative Technician
มอบหมายรับผิดชอบในการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (สาขาการบัญชี)
มือถือ  081 245 7738 
โทร. 0-3621-1052 , 0-3621-2842 ต่อ 16
โทรสาร. 0-3621-1030
e-mail::  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     
     
Wimol64  นางสาววิมล  รุ่งเรือง 
Miss. Wimol   Rungrueng
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
Cooperative Promotion Officer
วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต
มือถือ  082 575 6067
โทรสำนักงาน  0-3621-1052 , 0-3621-2842 ต่อ 16
โทรสาร  0-3621-1030
e-mail::  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.