กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4

 
 
ข้าราชการ
 
vorapan63 1   

นางสาววรพรรณ  อนะมาน
Miss. vorapan  Anaman
ตำแหน่ง  :   นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
                  (ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4)
โทรศัพท์  :  0-3621-1052 ,0-36521-2842 
อีเมล์  :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่รับผิดชอบ
1.สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จำกัด
2.สหกรณ์โคนมในเขตปฏิรูปที่ดินซับสนุ่น จำกัด
3.สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค (ซับกระดาน) จำกัด
4.ชุมนมสหกรณ์นมไทย-เดนมาร์ค จำกัด
5.ชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคกลาง จำกัด
6.ร้านสหกรณ์องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย จำกัด
7.สหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ปฏิบัติงานองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย จำกัด
8.สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานปูนซีเมนต์เอเซีย จำกัด

     
  นายธนุส  สุภาสัย
Mr. Tanus  Supasai
ตำแหน่ง  :  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :   0-3621-1052 , 0-3621-2842 
อีเมล์  :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่รับผิดชอบ

1.สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินมวกเหล็กสี่ จำกัด
2.กลุ่มเกษตรกรทำสวนลำสมพุง
3.กลุ่มเกษตรกรทำไร่พุคำจาน
4.กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองแก
     
no sb 61 1  

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง  :  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ/ชำนาญการ
โทรศัพท์  :  0-3621-1052 , 0-36521-2842 
อีเมล์  :  -

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่รับผิดชอบ
1.สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพระพุทธบาท จำกัด
2.สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค (ลำพญากลาง) จำกัด
3.สหกรณ์การเกษตรมวกเหล็ก จำกัด
4.สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค (มิตรภาพ) จำกัด
5.สหกรณ์การเกษตรพระพุทธบาท จำกัด

     
Nareerat65  

นางสาวนารีรัตน์  ตั้งปรีชา
Miss. Nareerat  Tangpreecha
ตำแหน่ง  :  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
โทรศัพท์  :  0-3621-1052 , 0-36521-2842
อีเมล์  :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่รับผิดชอบ
1.สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์่ค (พระพุทธบาท) จำกัด
2.สหกรณ์การเกษตรหนองโดน จำกัด
3.สหกรณ์ออมทรัพย์ซันกรุ๊ป จำกัด
4.สหกรณ์ออมทรัพย์เจ้าหน้าที่สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด

     
     
พนักงานราชการ
Saowaluck64

นางสาวเสาวลักษณ์  สาสนะ
ตำแหน่ง  :  นักวิชาการสหกรณ์ 
โทรศัพท์   :  0-3621-1052 , 0-3621-2842 
อีเมล์  :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่รับผิดชอบ
1.สหกรณ์กองทุนธนาคารอาหารสัตว์ในเขตปฏิรูปที่ดินสระบุรี จำกัด
2.สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินมวกเหล็กสอง จำกัด
3.กลุ่มเกษตรกรทำไร่เขาวง
4.กลุ่มเกษตรกรทำไร่วังม่วง
5.กลุ่มเกษตรกรทำไร่ซับสนุ่น
6.กลุ่มเกษตรกรทำนาห้วยป่าหวาย