พนักงานจ้างเหมาบริการ

   
Thanasat64  นายธนเสฏฐ์  เจริญวัย
ตำแหน่ง  :   พนักงานขับรถยนต์
โทรศัพท์  :  0-3621-1052 ,0-36521-2842 
อีเมล์  :    -
   
   
Jumnong64  นายจำนงค์  บัวจันทร์
ตำแหน่ง  :   พนักงานขับรถยนต์
โทรศัพท์  :  0-3621-1052 ,0-36521-2842 
อีเมล์  :    -
   
   
นายพิเชษฐ  หยั่งถึง
ตำแหน่ง  :   พนักงานขับรถยนต์
โทรศัพท์  :  0-3621-1052 ,0-36521-2842 
อีเมล์  :    -

   
   
นายภัทรวรรธน์  เศษสูงเนิน
ตำแหน่ง  :   พนักงานขับรถยนต์
โทรศัพท์  :  0-3621-1052 ,0-36521-2842 
อีเมล์  :    -
   
   
Charinthorn64 นายชรินทร  สุขเพราะนา
ตำแหน่ง  :   พนักงานรักษาความปลอดภัย
โทรศัพท์  :  0-3621-1052 ,0-36521-2842 
อีเมล์  :    -
   
   
Kittipon65 นายกิตติภณ  สุขสนอง
ตำแหน่ง  :   พนักงานรักษาความปลอดภัย
โทรศัพท์  :  0-3621-1052 ,0-36521-2842 
อีเมล์  :    -
   
   
Somporn64 นางสาวสมพร  คำแฝง
ตำแหน่ง  :   พนักงานทำความสะอาด
โทรศัพท์  :  0-3621-1052 ,0-36521-2842 
อีเมล์  :    -
   
   
sumontha65 นางสุมณฑา เริงสูงเนิน
ตำแหน่ง  :   พนักงานทำความสะอาด
โทรศัพท์  :  0-3621-1052 ,0-36521-2842 
อีเมล์  :    -