พนักงานจ้างเหมาบริการ

   
Apichat64 1  นายอภิชาติ  เสถียรพจน์
ตำแหน่ง  :   พนักงานขับรถยนต์
โทรศัพท์  :  0-3621-1052 ,0-36521-2842 
อีเมล์  :    - 
   
   
Thanasat64  นายธนเสฏฐ์  เจริญวัย
ตำแหน่ง  :   พนักงานขับรถยนต์
โทรศัพท์  :  0-3621-1052 ,0-36521-2842 
อีเมล์  :    -

   
   
Yuttapum64 นายยุทธภูมิ  นวลเพ็ง
ตำแหน่ง  :  พนักงานขับรถยนต์
โทรศัพท์  :  0-3621-1052 ,0-36521-2842 
อีเมล์  :  -


   
   
Jumnong64 นายจำนงค์  บัวจันทร์
ตำแหน่ง  :   พนักงานขับรถยนต์
โทรศัพท์  :  0-3621-1052 ,0-36521-2842 
อีเมล์  :    -

   
   
Charinthorn64 นายชรินทร  สุขเพราะนา
ตำแหน่ง  :   พนักงานรักษาความปลอดภัย
โทรศัพท์  :  0-3621-1052 ,0-36521-2842 
อีเมล์  :    -
   
   
Kittipon65 นายกิตติภณ  สุขสนอง
ตำแหน่ง  :   พนักงานรักษาความปลอดภัย
โทรศัพท์  :  0-3621-1052 ,0-36521-2842 
อีเมล์  :    -
   
   
Somporn64 นางสาวสมพร  คำแฝง
ตำแหน่ง  :   พนักงานทำความสะอาด
โทรศัพท์  :  0-3621-1052 ,0-36521-2842 
อีเมล์  :    -
   
   
sumontha65 นางสุมณฑา เริงสูงเนิน
ตำแหน่ง  :   พนักงานทำความสะอาด
โทรศัพท์  :  0-3621-1052 ,0-36521-2842 
อีเมล์  :    -