พนักงานจ้างเหมาบริการ

   
พนักงานขับรถยนต์  ( 5 อัตรา)  
Apichat64 1  นายอภิชาติ  เสถียรพจน์
โทร. 097 002 6124 
 
Thanasat64  นายธนเสฏฐ์  เจริญวัย
โทร. 093 471 7649

   
Yuttapum64 นายยุทธภูมิ  นวลเพ็ง
โทร. 092 679 9583

   
Jumnong64 นายจำนงค์  บัวจันทร์
โทร. 085 803 9958

   
Kittipon65

นายกิตติภณ  สุขสนอง
โทร. 080 781 8891

   
   
พนักงานรักษาความปลอดภัย (2 อัตรา)   
Charinthorn64 นายชรินทร  สุขเพราะนา
โทร. 096 846 6741
   
chanchai64 นายชาญชัย สุขสนอง
โทร. 082 629 3320
   
   
พนักงานทำความสะอาด  ( 2 อัตรา)  
Somporn64 นางสาวสมพร  คำแฝง
โทร. 061 1963 4909
   
sumontha65 นางสุมณฑา เริงสูงเนิน
โทร. 062 371 1838