อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน 
 
 
        สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี มีภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส่งเสริม แนะนำช่วยเหลือ และอำนวยความสะดวกให้สหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร ดำเนินงานมีประสิทธิภาพตามหลักการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันรวมทั้งมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
 1)  ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ กฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 2)  ส่งเสริมและพัฒนางานสหกรณ์ทุกประเภทและกลุ่มเกษตรกร
 3)  ส่งเสริม เผยแพร่ และให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ให้แก่บุคลากรสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไป
 4)  ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
 5)  ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย