อัตรากำลังสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี
แบ่งตามอัตรากำลังของกรมส่งเสริมสหกรณ์

(ข้อมูล ณ วันที่  2 เมษายน 2564) 

กลุ่มงาน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ

สหกรณ์จังหวัดสระบุรี

1

- -

ฝ่ายบริหารทั่วไป

2
5
4

กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์

3
- 1

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์

4
- 1

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์

3
- 1

กลุ่มตรวจการสหกรณ์

3
- 2

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1

3
- 1

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2

3
- 2

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3

3
- 3

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4

4
- 2
  29 อัตรา 5 อัตรา 17 อัตรา

 

อัตรากำลังรวม

51  อัตรา

 

จ้างเหมาบริการ   จำนวน  9  อัตรา

1. พนักงานทำความสะอาด          2 อัตรา

2. พนักงานขับรถยนต์                 5 อัตรา

3. พนักงานรักษาความปลอดภัย    2 อัตรา 

 

 

ฝ่ายบริหารทั่วไป  มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1.ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ติดตาม รวบรวมแผนงาน จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน และจัดทำคำขอตั้งงบประมาณของสำนักงาน
2.ดำเนินการเกี่ยวกับงานการเงิน การบัญชี วัสดุ ครุภัณฑ์ จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารงานบุคคลของสำนักงาน
3.ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ และงานบริหารทั่วไปของสำนักงาน
4.ติดตาม เร่งรัด และประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนงาน/โครงการ และคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงาน
5.เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศของสำนักงานและจัดทำปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
6.ดำเนินงานด้านเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
7.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์  มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1.ศึกษา วิเคราะห์ ความเป็นไปได้และให้ความเห็นในการขอจัดตั้งสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรของกลุ่มบุคคล รวมทั้งติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ภายหลังการจัดตั้ง

2.ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

3.ให้คำปรึกษา แนะนำ ในการจัดตั้งสหกรณ์ แก้ไขปัญหาภารกิจที่เกี่ยวข้องของกลุ่มงาน ให้แก่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์

4.ประสานงานและสนับสนุนการดำเนินงานตามระบบส่งเสริมสหกรณ์

5.ศึกษา วิเคราะห์ ประสาน และดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการพิเศษ

6.ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และรักษาระดับมาตรฐานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเดิม

7.เผยแพร่และให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสหกรณ์ อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ให้แก่บุคลากรสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไป

8.การถ่ายทอดองค์ความรู้ การจัดการฝึกอบรม/การบริหารโครงการระดับจังหวัดในภารกิจที่เกี่ยวข้อง

9.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มตรวจการสหกรณ์  มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1.ศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูล เพื่อตรวจสอบกิจการ และฐานะการเงินของสหกรณ์ เพื่อกำกับดูแลให้สหกรณ์ปฏิบัติหรืองดเว้นปฏิบัติตามที่กฎหมายสหกรณ์หรือกฎหมายอื่นกำหนด รวมถึงข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์ ระเบียบ หรือคำสั่งของนายทะเบียนสหกรณ์ พร้อมจัดทำรายงาน เสนอนายทะเบียนสหกรณ์ เพื่อทราบหรือพิจารณา

2.ดำเนินการเกี่ยวกับการรับจดทะเบียน การควบ การแยก การเลิก การชำระบัญชี การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร

3.ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อวางระบบและแนวทางการตรวจการสหกรณ์ในพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพ

4.ศึกษา วิเคราะห์ การแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ การร้องเรียน การดำเนินงานของสหกรณ์ เพื่อนำเสนอนายทะเบียนสหกรณ์วินิจฉัย หรือสั่งการแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมวางแนวทางการป้องกันแก้ไข

5.ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย เช่น การร้องเรียนคดีความต่างๆ รวมทั้งเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์

6.ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ตอบข้อหารือ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจของนายทะเบียนสหกรณ์

7.ช่วยเหลือนายทะเบียนสหกรณ์ หรือรองนายทะเบียนสหกรณ์ในการเตรียมการ หรือทำคำสั่งทางปกครองให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิบัติราชการทางปกครอง

8.ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ

9.ประสานการทำงานร่วมกับบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จ

10.ปฏิบัติหน้าที่ตามที่นายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย

11.ประสานงานและสนับสนุนการดำเนินงานตามระบบการตรวจการสหกรณ์

12.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์  มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1.ศึกษา วิเคราะห์ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับโครงสร้างการจัดระบบงาน การบริหารงานบุคคลและการควบคุมภายใน เพื่อพัฒนาให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเข้มแข็ง

2.ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของโครงการ การจัดหาการลงทุน และการบริหารเงินทุนของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

3.ศึกษา วิเคราะห์ ความต้องการสนับสนุนเงินทุน และสินเชื่อแก่สหกรณ์ รวมทั้งการติดตามและประเมินผล

4.ให้คำปรึกษา แนะนำ ในการแก้ไขปัญหาด้านการบริหารการจัดการสหกรณ์ให้แก่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์

5.ติดตามและดำเนินการประเมินผล รายงานผลงานและโครงการในหน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มงาน

6.ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และรักษาระดับมาตรฐานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเดิม

7.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์  มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1.ศึกษา วิเคราะห์ ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจ และส่งเสริม การตลาดแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

2.ศึกษา วิเคราะห์ ส่งเสริมและพัฒนา สินค้า การบรรจุภัณฑ์ และรูปแบบการบริการเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า

3.ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลด้านการตลาด และส่งเสริมการเชื่อมโยงธุรกิจ การตลาดสหกรณ์ ลู่ทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ

4.ให้คำปรึกษา แนะนำ ในการแก้ไขปัญหาด้านพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ให้แก่กลุ่มเกษตรกร

5.ประสานงานให้ความช่วยเหลือในการดูแล รักษา และการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต

6.ติดตามและดำเนินการประเมินผลรายงานผลงาน และโครงการในหน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มงาน

7.ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และรักษาระดับมาตรฐานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเดิม

8.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์   มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1.ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ กฎหมายว่าด้วยกลุ่มเกษตรกร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รับผิดชอบ

2.ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงานสหกรณ์ทุกประเภทและกลุ่มเกษตรกร ในพื้นที่รับผิดชอบ

3.ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์ทุกประเภทและกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่รับผิดชอบ

4.เผยแพร่และให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสหกรณ์ อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ ให้แก่บุคลากรสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไป ในพื้นที่รับผิดชอบ

5.ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และรักษาระดับมาตรฐานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเดิม

6.ประสานและสนับสนุนการดำเนินงานตามระบบส่งเสริมสหกรณ์ และระบบการตรวจการสหกรณ์

7.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

                                                                              ******************************************