อัตรากำลังสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี

(ข้อมูล ณ วันที่  31 มีนาคม 2565) 

 

                                                                                                                                                                                                                      หน่วยนับ :  อัตรา

กลุ่มงาน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ อื่นๆ 
(จ้างเหมาบริการ)

สหกรณ์จังหวัดสระบุรี

1

- -  

ฝ่ายบริหารทั่วไป

2
4 4
 

กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์

3
- 1
 

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์

4
- 1
 

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์

3
- 1
 

กลุ่มตรวจการสหกรณ์

3
- 2
 

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1

3
- 1  

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2

3
- 2  

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3

3
- 3
 

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4

4
- 2  

พนักงานขับรถยนต์

      5

พนักงานรักษาความปลอดภัย

      2

พนักงานทำความสะอาด

      2
รวม 29  17  9

 

อัตรากำลังรวมทั้งหมด

59  อัตรา