วันที่ 1 ตุลาคม 2562 นางปฐมพร สุทธนากร นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดสระบุรี มอบหมายให้ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ ชุดพิธีที่ 8 เข้าร่วมงานรัฐพิธี "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว" ประจำปี 2562

โดยมีนายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี ตำบลตะกุด จังหวัดสระบุรี