วันที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 11.00 น. นางสาวเยาวรัตน์ เรืองสาตรา สหกรณ์จังหวัดสระบุรี พร้อมด้วย นายอำพล ทองเกษร  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสหกรณ์ในเขตพื้นที่อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี จำนวน 2 สหกรณ์ ประกอบด้วย ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดสระบุรี จำกัด และสหกรณ์การเกษตรเสาไห้ จำกัด

โดยมีประธานสหกรณ์ ผู้จัดการ และฝ่ายจัดการ ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ท่านสหกรณ์จังหวัดสระบุรีได้มอบนโยบาย รวมทั้งรับฟังผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรคของสหกรณ์ในปีที่ผ่านมา และแนวทางในการดำเนินการในปีต่อๆไป พร้อมทั้งได้แนะนำแนวทางในการแก้ไขปัญหาแก่สหกรณ์