วันที่ 10 มกราคม 2563 นางสาวเยาวรัตน์ เรืองสาตรา  สหกรณ์จังหวัดสระบุรี มอบให้นางสุดใจ วีระชาติ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี ชั้น 2 (ฝั่งทางรถไฟ) ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี