วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. นางสาวเยาวรัตน์ เรืองสาตรา สหกรณ์จังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยนางสาววรพรรณ อนะมาน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน กลุ่มที่ 1 (เขตปศุสัตว์ที่ 1) ครั้งที่ 4/2563 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 2(ฝั่งอ่างเก็บน้ำ) ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี ตำบลตะกุด อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี

โดยมี นางอังคณา ชิตะติตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในที่ประชุม โดยมีเรื่องเพื่อทราบและพิจารณา ดังนี้
1.ประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563(ฉบับที่ 1)
2.ประกาศคณะอนุกรรมการบริหารกลางโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน เรื่องการรับสมัครผู้ประกอบการผลิตภัณพ์นมเข้าร่วมโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563(ฉบับที่ 2)
3.พิจารณาการจัดสรรสิทธิและพื้นที่จำหน่ายให้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563