วันที่ 1 มิถุนายน 2563 นางสาวเยาวรัตน์ เรืองสาตรา สหกรณ์จังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสระบุรี หัวหน้าส่วนสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี และเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) พ.ศ.2563 ผ่านระบบ Application Zoom

โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน) เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.บุญรอด บิณฑสันต์ ชั้น 2 อาคารสระบุรี 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย-สระบุรี ถ.แก่งคอย-บ้านนา กม.7 ต.ชำผักแพว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี เนื่องด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน) มีนโยบายการขับเคลื่อนเทคโนโลยีการเกษตร 4.0 ภายใต้การดำเนินงานโดยคณะกรรมการขับเคลื่อนเทคโนโลยีเกษตร 4.0 และประกาศให้ปี 2563 เป็นปีแห่ง “เทคโนโลยีการเกษตร” มีแนวคิดให้จัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตร และนวัตกรรม เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ทางเทคโนโลยี การเกษตร แหล่งอบรมบ่มเพาะภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรม รวมทั้งเป็นแหล่งข้อมูลที่เกษตรกรสามารถนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจดำเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การเกษตรแปรรูป และการตลาด โดยให้จัดตั้งศูนย์ ในสถาบันการศึกษาจังหวัดละ 1 แห่ง ทั้ง 76 จังหวัด ซึ่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นสถาบันการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์เทคโนโลยีการเกษตรและนวัตกรรมของจังหวัดสระบุรี