วันที่ 1 มิถุนายน 2563 นางสาวเยาวรัตน์ เรืองสาตรา สหกรณ์จังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ และพนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี ร่วมรณรงค์ในวันดื่มนมโลก เชิญชวนคนไทยบริโภคนม ทุกวัน เพื่อสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง ซึ่งองค์การอาหารแห่งสหประชาชาติ (The Food and Agriculture Organization : FAO) กำหนดให้วันที่ 1 มิถุนายน ของทุกปี เป็น "วันดื่มนมโลก" (World Milk Day)

เพื่อให้ประเทศต่างๆ และองค์กรที่ให้ความสำคัญและสนับสนุนการบริโภคนม