วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 2(ฝั่งอ่างเก็บน้ำ) ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี ตำบลตะกุด อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี

โดยมี นางอังคณา ชิตะติตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้สหกรณ์ จำนวน 5 สหกรณ์ (6 สัญญา) กู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 18.8 ล้านบาท ดังนี้

1.สหกรณ์การเกษตรเมืองสระบุรี จำกัด                  1 สัญญา         จำนวน 1.3 ล้านบาท
2.สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค(ซับกระดาน) จำกัด   1 สัญญา         จำนวน 1.3 ล้านบาท
3.สหกรณ์โคนม-ปศุสัตว์วิหารแดง จำกัด                1 สัญญา         จำนวน 1.2 ล้านบาท
4.สหกรณ์การเกษตรหนองแค จำกัด                     1สัญญา          จำนวน 5 ล้านบาท
5.สหกรณ์โคนมในเขตปฏิรูปที่ดินซับสนุ่น จำกัด      2 สัญญา          จำนวน 10 ล้านบาท