วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวเยาวรัตน์  เรืองสาตรา สหกรณ์จังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง (จกบ.) ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานจังหวัดสระบุรี

ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย คณะทำงานระดับจังหวัดฯ และข้าราชการ พนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี เพื่อรับทราบผลการแก้ไขข้อบกพร่องและช่วยเหลือ แนะนำ กำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่องในจังหวัดสระบุรี ให้สามารถดำเนินกิจการได้ต่อไปตามวัตถุประสงค์