วันที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 14.30 น. นางสาวเยาวรัตน์ เรืองสาตรา สหกรณ์จังหวัดสระบุรี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน (หลักสูตร 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รุ่นที่ 2 สำหรับสหกรณ์นอกภาคการเกษตร ซึ่งจัดอบรม จำนวน 2 วัน ระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม 2563 พร้อมมอบประกาศวุฒิบัตรให้ผู้ผ่านการอบรม จำนวน 43 ราย ณ ห้องประชุม ชั้น 1 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด ต.ดาวเรือง อ.เมือง จ.สระบุรี