วันที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 2(ฝั่งอ่างเก็บน้ำ) ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี ตำบลตะกุด อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี

โดยมี นางอังคณา ชิตะติตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในที่ประชุม มี นางสาวเยาวรัตน์ เรืองสาตรา สหกรณ์จังหวัดสระบุรี ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ผู้แทนสหกรณ์ ผู้แทนสภาเกษตรกร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม สำหรับการประชุมครั้งนี้ได้แจ้งผลการติดตามเร่งรัดเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ และสรุปผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งผลการติดตามเร่งรัดหนี้ฯ จำนวน 25 สัญญา รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 88,272,000 บาท