วันที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. นางสาวเยาวรัตน์ เรืองสาตรา สหกรณ์จังหวัดสระบุรี เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมตะแบกนา ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี ตำบลตะกุด อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี

โดยมี นางอังคณา ชิตะติตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย นายธีรพงษ์ วสันตดิลก นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พาณิชย์จังหวัดสระบุรี ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด จังหวัดสระบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบข้อมูลสถานการณ์การผลิตและการตลาดข้าว ผลการดำเนินงานโครงการประกันรายได้เกษตรกร ปีการผลิต 2562/63 จังหวัดสระบุรี ผลการดำเนินงานโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ปีการผลิต 2562/63 จังหวัดสระบุรี พร้อมทั้งการพิจารณารับรองการตรวจสอบสต็อกข้าวเปลือกข้าวสารของผู้เข้าร่วมโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ปีการผลิต 2562/63 ของจังหวัดสระบุรี