วันที่ 10 กันยายน 2563 นางสาวเยาวรัตน์ เรืองสาตรา สหกรณ์จังหวัดสระบุรี มอบหมายให้นางรำไพ โพธิดอกไม้ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ติดอาวุธเกษตรกรโคนมในการเป็นผู้ประกอบการที่ชาญฉลาด” และเข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมคณะกรรมการ AIC จังหวัดสระบุรี ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี