วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. นางสาวเยาวรัตน์ เรืองสาตรา สหกรณ์จังหวัดสระบุรี มอบหมายให้ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ และกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) เพื่อรับฟังการชี้แจงโครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2564 ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี

โดยมี นางสาวเจษฎาภรณ์ สถาปัตยานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิเทศสัมพันธ์ กองแผนงาน กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม ซึ่งถ่ายทอดสัญญาณการประชุมฯ จากห้องประชุมกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร มายังหน่วยงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค