วันที่  1 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. นางสาวเยาวรัตน์ เรืองสาตรา สหกรณ์จังหวัดสระบุรี พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต.ภัคภณ ประสมบูรณ์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom เพื่อรับฟังการมอบแนวทางการขับเคลื่อนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี (ชั้น 2) ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี ตำบลตะกุด อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี

โดยมีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ดร.ทองเปลว กองจันทร์) เป็นประธานการประชุม ซึ่งถ่ายทอดสัญญาณการประชุมออนไลน์ จากห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (134-135) กรุงเทพฯ มีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี พร้อมข้าราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟังการประชุมในครั้งนี้