วันที่  1 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. นางสาวเยาวรัตน์ เรืองสาตรา สหกรณ์จังหวัดสระบุรี มอบหมายให้ข้าราชการ และพนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดสระบุรี มอบผลิตภัณฑ์นมโคพร้อมดื่ม(UHT) จำนวน 103 ลัง (ขนาด 36 กล่อง) รวมเป็นเงินมูลค่าทั้งสิ้น 28,160 บาท และสหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค(ซับกระดาน)จำกัด บริจาคผลิตภัณฑ์นมโคพร้อมดื่ม(UHT) เพิ่มเติมอีก จำนวน 50 ลัง รวมทั้งสิ้น 153 ลัง ให้แก่เหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ในงาน “วันธารน้ำใจสู่กาชาดสระบุรี” ประจำปี 2563

เพื่อใช้ในการดำเนินงานด้านการสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชน กิจการสาธารณประโยชน์ และสนับสนุนงานการสาธารณกุศลต่างๆ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์นมที่มอบให้เหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ได้รับการสนับสนุนบริจาคเงินจากขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดสระบุรี และได้นำเงินบริจาคดังกล่าวไปซื้อผลิตภัณฑ์นม จากสหกรณ์โคนมในจังหวัดสระบุรี ถือเป็นการช่วยเหลือสหกรณ์โคนมซึ่งประสบปัญหาในการจำหน่ายนมในสถานการณ์เกิดโรค COVID-19 ในปัจจุบันอีกด้วย