วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 นายพิษณุ คล้ายเจตน์ดี สหกรณ์จังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยนางรำไพ โพธิดอกไม้ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ และนายศรายุทธ คลังวิเชียร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมหินซ้อน จำกัด และตรวจเยี่ยมการทำการเกษตรของสมาชิกที่ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นา จากกรมส่งเสริมสหกรณ์

ซึ่งสมาชิกกลุ่มเกษตรกรทำไร่หินซ้อน ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายละ 50,000 บาท นำไปทำระบบน้ำในการทำการเกษตร เช่น ปลูกถั่วลิสง แตงกวา พริก มันญี่ปุ่น ฯลฯ งบประมาณที่ได้รับสามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้ตรงตามความต้องการของสมาชิก พร้อมประชาสัมพันธ์ การยื่นลงทะเบียนเป็นผู้ดูแลระบบ (Admin) ของหน่วยงาน เพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ให้กับประธานกลุ่มเกษตรกรทำไร่หินซ้อน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี