วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. นางปฐมพร สุทธนากร นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน สหกรณ์จังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ และหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference การประชุมข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำไตรมาส 4 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี

โดยมี นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม ซึ่งถ่ายทอดสัญญาณการประชุมทางไกลฯ จากห้องประชุมกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร มายังหน่วยงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค เพื่อรับทราบแนวทางในการปฏิบัติงานและติดตามผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 4 รวมถึงรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริม แนะนำสหกรณ์