วันที่ 1 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสหนณ ชัยจรินันท์ สหกรณ์จังหวัดสระบุรี พร้อมข้าราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference การประชุมข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำไตรมาส 4 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี

โดยมี นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม ซึ่งถ่ายทอดสัญญาณการประชุมทางไกลฯ จากห้องประชุมกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร มายังหน่วยงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค เพื่อรับทราบและติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายสำคัญของกรมส่งเสริมสหกรณ์