วันที่  1 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสหนณ ชัยจรินันท์ สหกรณ์จังหวัดสระบุรี มอบหมายให้นายอำพล ทองเกษร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ และนางณิชาภา นนทรี นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดสระบุรี มอบเงินบริจาค จำนวน 21,500 บาท ให้แก่เหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ในงาน “วันธารน้ำใจสู่กาชาดสระบุรี” ประจำปี 2564

เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านการสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชน กิจการสาธารณประโยชน์ และสนับสนุนงานการสาธารณกุศลต่างๆ ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี ตำบลตะกุด อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี