วันที่ 2 มิถุนายน 2565 นายสหนณ ชัยจรินันท์ สหกรณ์จังหวัดสระบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาผู้บริหารและบุคลากรสหกรณ์ทุกประเภท และวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง “พระราชบัญญัติสหกรณ์กับการบริหารงานสหกรณ์”ซึ่งจัดโดยสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดสระบุรี มี นายสุรศักดิ์วาดเขียน ประธานกรรรมการสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดสระบุรี กล่าวรายงาน

และได้รับเกียรติจาก นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องกฎหมายสหกรณ์  ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด ตำบลดาวเรือง อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
ในโอกาสนี้ นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม  และนายปัญฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย นางเบญจมาส พรพิทักษ์พันธุ์ รองผู้อำนวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เป็นผู้แทนสันนิบาตสหกรณ์ฯ มอบเงินอุดหนุนการจัดอบรมแก่สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดสระบุรี จำนวน 60,000 บาท
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยและสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดสระบุรี เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว  จึงได้จัดสัมมนาผู้บริหารสหกรณ์ทุกประเภทในเรื่องของพระราชบัญญัติสหกรณ์กับการบริหารงานสหกรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สหกรณ์สมาชิกรับรู้ถึงพระราชบัญญัติสหกรณ์มีผลกระทบกับการดำเนินงานสหกรณ์ในด้านใดบ้าง จะได้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับพระราชบัญญัติสหกรณ์ ประกาศและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ และนำความรู้ที่ได้รับไปปรับตัว ปรับใช้ ในการบริหารงานสหกรณ์