วันที่ 9 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00 น. นายสหนณ ชัยจรินันท์ สหกรณ์จังหวัดสระบุรี ได้มอบหมายให้ นางปฐมพร สุทธนากร นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานราชการ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ เข้าให้ความรู้เรื่องสหกรณ์และกฎหมายสหกรณ์ แก่คณะบุคคลในกลุ่ม บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

ที่มีความประสงค์จะจัดตั้งสหกรณ์ในสถานประกอบการ จำนวน 6 ชั่วโมง สถานที่ ณ ห้องประชุมศรีมาลา ฝ่าย P&OP บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย