วันที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายสหนณ ชัยจรินันท์ สหกรณ์จังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี

โดยมี นางปฐมพร สุทธนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดโครงการ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย คณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับจังหวัด ผู้แทนกลุ่มเกษตรกร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวม 25 คน วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมบทบาทคณะกรรรมการกลางกลุ่มเกษตรกร และผู้นำกลุ่มเกษตรกร ให้คณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกร ได้ร่วมประชุมและระดมความคิดเห็น หาแนวทางในการส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มเกษตรกร รวมทั้งเพื่อแก้ไขปัญหาของกลุ่มเกษตรกรและสมาชิก และกำหนดแนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่มเกษตรกร/แผนพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนากลุ่มเกษตรกรสู่ความเข้มแข็งต่อไป และในการจัดโครงการการครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายชลธี ทองยิ่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี และเจ้าหน้าที่กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี มาให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ เกี่ยวกับแนวทางการยกระดับชั้นความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร พร้อมทั้งร่วมกันจัดทำแผนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรหรือแผนพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรด้วย