วันที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 08.45 น. นายสหนณ ชัยจรินันท์ สหกรณ์จังหวัดสระบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “พัฒนากรรมการสหกรณ์เข้มแข็งทั้งคณะ” รุ่นที่ 1 ณ สหกรณ์การเกษตรบ้านหมอ จำกัด อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี

จัดอบรม จำนวน 2 วัน ระหว่างวันที่ 9-10 มีนาคม 2566 โดยมีศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 จังหวัดปทุมธานี เป็นหน่วยงานรับผิดชอบการจัดโครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการสหกรณ์ได้รู้และเข้าใจเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานสหกรณ์ กำหนดทิศทางการพัฒนาแก้ไขปัญหาและวางแผนการพัฒนาสหกรณ์ไปสู่ความเข้มแข็ง กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมอบรม จำนวน 20 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการสหกรณ์ทั้งคณะ ผู้ตรวจสอบกิจการ ฝ่ายจัดการ พร้อมนี้ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี (กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2) นำโดย นายศรายุทธ คลังวิเชียร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 และคณะ เข้าร่วมโครงการด้วย และได้มอบหมายให้ นางสาวจรัณญา วิชญอุปถัมภ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อ บทบาทหน้าที่ของกรรมการสหกรณ์ แก่ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ด้วย